توصیه هایی برای کشورهای اروپای مرکزی و نیز دارای شرایط اقلیمی معتدل ;; آزمایشات انجام شده درسال 1998/1999 نشان داده اند که هرچند روش ایتالیایی محلولی از 60 گرم اسید اگزالیک دی هیدرات درهر لیتر آب قند 1:1 ) به میزان برابر ) در مبارزه با کنه واروآ موثر بوده، اما زنبورها به آسانی قادر به تحمل آن نیستند .
در صورت نصف شدن محتوای اسید اگزالیک دی هیدرات ، میزان اثرآن نه تنها کاهش می یابد بلکه برای هر کلنی متفاوت خواهد بود. نکته دیگر این است که اضافه در تستهای سال 1999 /2000 ، از  محلولهای گوناگون دارای اسید اگزالیک استفاده شده است. هر چند میزان اسید در این  محلولها همیشه کمتر از روش ایتالیایی بوده اما حداقل میزان مصرفی ، 30 گرم اسید اگزالیک دی هیدرات در هر لیتر آب قند بوده است. با توجه به گزارش برخی ناظران در تحمل بیشتر زنبورها با استفاده از محلولهای دارای شکر کمتر، ازاین نوع محلول نیز استفاده شده است .

تمامی کلنی ها توسط یکی از محلو لهای تازه ساخته شده زیر تحت درمان قرار گرفته اند:
- صفر گرم اسید اگزالیک دی هیدرات در هر لیتر آب قند 1 : 1 ( به میزان برابر ) براساس وزن
- 30 گرم اسید اگزالیک دی هیدرات درهر لیتر آب قند 1 : 1 ( به میزان برابر )
- 37 گرم اسید اگزالیک دی هیدرات درهر لیتر آب قند 1 : 1 ( به میزان برابر )
- 45 گرم اسید اگزالیک دی هیدرات درهر لیتر آب قند 1 : 1 ( به میزان برابر )
- 45 گرم اسید اگزالیک دی هیدرات درهر لیتر آب قند 2 : 1 ( به میزان یک به دو )

محلول اول فاقد اسید اگزالیک بوده و به عنوان نمونه شاهد ( کنترلی ) مورد استفاده قرار گرفته است.محلول دارای 45 گرم اسید اگزالیک در هر لیتر آب قند، در سال 1999 به طور موقتی توصیه شده بوده است .این آزمایش ها بر روی 200 کلنی در 10 زنبورستان که در نقاط مختلف سوییس قرار داشتند، صورت پذیرفته است. چهار زنبورستان دارای کندوهای دادانت بوده و در بقیه آنها کندوی سوییسی موجود بوده است. تمامی این کندوها به یک صفحه نمایش کنه واروآ و سینی شمارش این کنه ها مجهز شده بودند .
در فاصله زمانی ماه آگوست تا سپتامبر تمامی کلنی های آزمایشی تحت درمان اسید فرمیک و تیمول  بوده اند. در تمامی فضاهای دارای زنبور عسل 5 الی 6 میلی لیتر محلول اسید اگزالیک به طور مستقیم بر روی زنبورها چکانده شده است. این درمانها در فاصله زمانی 29 اکتبر تا 9 دسامبر 1999 در دمای بالای 4 درجه سانتیگراد به کار گرفته شده بودند. از آنجایی که اسیداگزالیک هیچ تاثیری بر نوزادها ندارد ، کلنی ها می بایست فاقد نوزاد باشند.

تاثیر درمان
به منظور برآورد تعداد  کنه های باقیمانده ، آزمایش اولیه ( کنترلی ) تنها سه هفته پس از درمان با اسیدا گزالیک انجام شد. برای این مهم، از داروی پریزین و یا اسپری اسید اگزالیک 1.2 درصدی استفاده شده است. نابودی جمعی  کنه ها، پس از اضافه کردن اسید اگزالیک و درمان اولیه ( کنترلی ) 100 درصد پیش بینی شده بود.

گذر از زمستان و توسعه کلنی ها در بهار
از آنجاییکه میزان تحمل زنبورعسل، عاملی مهم در ارزیابی درمان قطره ای است ، استقامت کلنی ها در ( ebefeld method ) تعیین شده است. در ابتدای سال به منظور پیگیری توسعه کلنی ها در فصل بهار، قدرت یک کلنی در زنبورستان “ Wohlei ” ، سه بار اندازه گیری شد.

نتایج اثربخشی در برابر واروآ
میزان نسبی ) میانگین ( اثر بخشی درمان قطره ای با محلولهای مختلف در جدول 1 آورده شده است .در صورت افزایش تعداد کنه ها در بازه زمانی 6 هفته ای ما بین درمان قطره ای ) 15 نوامبر 1999(  و درمان کنترلی ) 26 دسامبر 1999(  ، همچون زنبورستان“  Grang neuve ”   که نشان دهنده حمله مجدد کنه ها میباشد ،باید جانب احتیاط را رعایت کرد. (جدول شماره 2)
 

میزان اثربخشی محلول های 30 ، 37 و 45 گرم اسید اگزالیک دی هیدرات در هر لیتر آب قند در تمامی  زنبورستان ها بیش از 90 درصد بوده است. تنها در چهار مورد از 146 کلنی به جز زنبورستان “ Grang neuve ”  تحت درمان یکی از این محلول ها ، بیش از 50 کنه باقی مانده بود. در صورت اجتناب از افزایش سریع جمعیت کنه واروآ در مرحله درمانی بعدی در ماه اوت سال بعد ، میزان  کنه ها نباید از این تعداد تجاوز کرده و بالاتر رود.  میتوان اینطور برداشت کرد که در این چهار کلنی، تعداد کمی از نوزادان موجود بوده اند .
هرچند تفاوت چندانی در اثربخشی این سه محلول دیده نشد، تاثیر محلول 30 گرمی کمتراز دومحلول دیگر بوده است. این مورد نشان دهنده این است که غلظت موجود حداقل میزان مصرفی بوده و پایین آوردن این دوز ، باعث تداخل و کاهش میزان اثربخشی محلول میشود .
مشاهدات موجود ، نتایج بدست آمده از آزمایشهای “بیوکلر ”Büchler و تست های سال 1998 با محلول 8 نشان دهنده کاهش و پراکندگی بیشتر از اثر در مقایسه با دوزهای بالاتر را تایید کرده اند. هرچند به نظر میآید که پایین بودن مواد قندی در محلول با نسبت 1 به 2 در جدول 1، بر اثربخشی آن تاثیرمنفی داشته است ، اما این تفاوت چندان چشمگیر نمیباشد. آزمایشهای انجام شده در سال 1998/1999، اهمیت مواد قندی را به اثبات رسانده بودند. از آنجا که زنبورها این  محلولها را نه از طریق خوراکی)  که ریتر آن را ارتباطات شخصی نامیده ) بلکه بوسیله تماس دریافت میکنند، نقش شکر در این واکنش  نامشخص باقی میماند. شاید این محلول در تماس با زنبورها ، چسبندگی و تاثیر بیشتری پیدا میکند و یا ساکاروز موجود ، باعث رطوبت پذیرترشدن این محلول  میشود.

تحمل زنبورها
چهار محلول آب قند به میزان 1 : 1  در سه زنبورستان مورد آزمایش قرار گرفتند . کلنی های موجود در زنبورستان های“ Wohlei ”  و Boden “” بدون در نظر گرفتن غلظت اسید اگزالیک موجود درمحلول خود ( نمودار شماره 1) ، به شکلی مشهود در طول زمستان تضعیف شده بودند. حتی در گروه شاهد ( کنترل ] که منبع درمانی آن آب قند بود نیز ، 40 درصد زنبورهای زمستانه ازبین رفتند. این امر نشان دهنده نامساعد بودن شرایط گذران زمستان است .
 

خسارتهای وارده به زنبورستان “ Boden ” ،  میتواند ناشی از برداشت دیرهنگام عسلک باشد. در تمامی موارد ذکر شده درجدول ، محلول عاری از اسید اگزالیک بهترین نتایج گذران زمستانی را در برداشته است. این در حالی است که با افزایش میزان اسید اگزالیک ، میزان خسارت نیز افزایش یافته است .
در زنبورستان“ Schwand ”  نسبت های مختلف اسید، تفاوت چندانی در برنداشتند. تنها در کلنی های تحت درمان محلول با میزان 45 گرم اسید اگزالیک، ضعف جزئی را شاهد هستیم .
در صورت احیاء مجدد کلنی ها در برداشت بهاره ، زیان های وارده در طول زمستان تاثیر چندانی نخواهند داشت.  با وجود اینکه در فصل بهار در زنبورستان  “ Wohlei ”، رشد کلنی ها گزارش شده است، با توجه به نمودار شماره 2 در پایان ماه آوریل، در کلنی های تحت درمان محلول دارای اسید ا گزالیک ، ریزش 1000 تا 2000 زنبوررا شاهد هستیم .
مقایسه میزان تحمل زنبورها در برابر دو محلول با محتوای 45 گرم اسید اگزالیک دریک لیتر آب قند 1: 1 ) به میزان برابر ( و نیز میزان 1 به 2 ( 1:2 ) ، نشان دهنده آن است که هر چه میزان ماده قندی محلول پایینتر باشد ، تحمل زنبورها بیشتر خواهد بود. ( رجوع شود به نمودار شماره 3 )


پسماندها و موارد مسمومیت انسانها
اسید اگزالیک عنصری طبیعی بر گرفته ازعسل میباشد که به میزان 8 تا 300 میلی گرم در هر کیلوگرم ، در انواع مختلف عسل یافت شده است .اسید اگزالیک همچنین در سبزیجات نیز به عنوان عنصری طبیعی موجود بوده و محتوای آن بین300 تا 17000 میلی گرم در هر کیلوگرم متغیر می باشد. بنابراین ، سبزیجات به نسبت عسل ، حاوی مقادیر بالاتری از اسید اگزالیک هستند. اگر میزان پایین مصرف روزانه عسل را در نظر بگیریم ، سهم آن درکل مصرف روزانه اسید اگزالیک بسیار ناچیز است. بنابراین از نقطه نظر تغذیه اسید اگزالیک همانند اسید فرمیک ، دارای وضعیت “ GRAS ” ( بطور کلی ایمن ) میباشد. علاوه براین پسماندهای به جا مانده از درمان اسید اگزالیک آنچنان چشمگیر نخواهد بود. در واقع هیچ خطری در باقی مانده عسل ها پس از هر نوع درمان اسید اگزالیکی وجود نخواهد داشت.
روش ها یا سپری کردن و درمان قطره ای اسید اگزالیک به منظور مقابله با کنه ویرانگر واروآ ، تنها در سه کشور اروپای غربی ) سوییس ، اتریش و فنلاند ) پذیرفته شده اند ، اما به طور گسترده توسط زنبورداران در سراسر اروپا به عنوان درمانی کارآمد ، مورد استفاده قرار گرفته اند. به نظر میرسد مشکل اصلی در راه به رسمیت شناخته شدن این درمان ، خطر مسمومیت کاربران آن ، توسط اسید اگزالیک باشد. در صورت انجام اقدامات احتیاطی لازم ، روش هایا سپری کردن وقطره ای برای فرد استفاده کننده از این اسید ، خطرناک نخواهد بود.
از آنجایی که انتظار  نمیرود هیچ نوع پسماندی از اسپری و نیز استفاده قطره ای مکرر از اسید اگزالیک در سطح مورد نظر باقی بماند، هیچ استدلال قابل قبولی برای جلوگیری از به رسمیت شناخته شدن این روش ها برای مقابله با کنه ویرانگر واروآ وجود ندارد.
نتیجه گیری
در تعیین فرمولی ایده آل برای درمان قطره ای اسید اگزالیک ، می بایست اثربخشی و همچنین تحمل زنبورعسل در برابر آن در نظر گرفته شود. آزمایش های متعدد در سوئیس و کشورهای دیگر نشان داده اند که التزام به هر دو شاخص ، بسیار دشوار است.

در ذیل تعدادی از  دلایل ایجاد این مسئله، ذکر شده است
- دو محلول 37 و 45 گرم اسید اگزالیک دی هیدرات ، در کنترل واروآ موثر بوده اند. اما تحت شرایطی خاص ، میزان تحمل زنبورها دربرابر این دو محلول پایین بوده است.
- محلول 30 گرم اسید اگزالیک دی هیدرات تنها تاثیر ناچیزی در موفقیت زمستانگذرانی زنبورهاداشته، اما میزان تاثیرگذاری آن از دو محلول 37 و 45 گرم کمتر بوده است.
- هر چند پایین بودن غلظت مواد قندی باعث افزایش تحمل زنبورها می شود، اما کاهش اثربخشی محلول را نیز در پی دارد.
- احتمال دارد براثر برخی شرایط خاص وتعریف نشده در طی زمستان ، میزان تلفات زنبورها پس از درمان قطره ای بیشتر باشد. البته این شرایط همواره صادق نیست و شرایط زنبورستان “ Schwand ” نمونه واضحی برای این موضوع است. در آزمایش های بعد، به مقایسه میزان تحمل زنبورها در دو روش درمانی قطره ای 35 گرم اسید اگزالیک دی هیدرات و درمان با میزان یکسان اسید اگزالیک به همراه داروی پریزین و یک گروه شاهد درمان نشده ، از طریق روش اسپری و تبخیر خواهیم پرداخت. با توجه به تست های انجام شده در سالهای پیش، که نتایج آن به طور عمده توسط موسسات تحقیقاتی در مرکز اروپا تایید شده است ، توصیه های زیر را برای درمان قطره ای با اسید اگزالیک ارائه می دهیم :

توصیه هایی برای درمان قطره ای با اسید اگزالیک (سوئیس و اروپا مرکزی)
مواد موجود در محلول :
35گرم اسید اگزالیک دی هیدرات در هر لیتر آب قند1 : 1 (به میزان برابر)
میزان محلول :
30 میلی لیتر برای کلنی های کوچک
40 میلی لیتر برای کلنی ها با سایز متوسط
50 میلی لیتر برای کلنی های بزرگ
این میزان برای چکانده شدن 5ا لی 6 میلی لیترمحلول درهر فضای اشغال شده توسط زنبورهای عسل، درکندوهای دادانت یا سوییسی، مطابقت دارد.

زمان مناسب برای اعمال درمان
در کلنی های فاقد نوزاد ( در ماههای نوامبر و دسامبر )

ملاحظات
- در فصل پاییز، تنها از یک روش درمانی استفاده شود.
- محلول درمانی باید از لابلای قابها ، مستقیما برخود زنبورها وارد شود.
- از محلول ولرم استفاده شود.
- درمان در خارج از منزل و درجه دمایی بالای صفر درجه سانتیگراد انجام شود.
- تنها از محلو لهای تازه ساخته شده یا با فاصله حداکثر 6 ماه از تاریخ تولید و در درجه دمای حداکثر 16 درجه سانتیگراد استفاده شود.
- امکان دارد تحت بعضی شرایط خاص ، درمان قطره ای اسید اگزالیک باعث تضعیف جزئی کلنی ها در فصل بهار شود.
- روش اسپری اسید اگزالیک ( 30 گرم اسید اگزالیک دی هیدرات در هر لیتر آب ، به اندازه 3 تا 4 میلی لیتر در هر قاب جانبی دارای زنبور( برای زنبورها قابل تحمل بوده و روش جایگزینی رای درمان قطره ای است.
- در طول دوره ارائه درمان ، از دستکش و عینک ایمنی استفاده نمایید.

منبع : دو ماهنامه صنعت زنبورداری - سال یازدهم – شماره 29
نویسندگان : J EAN-DANIEL CHARRIÈRE و ANDANTON IMDORF
ترجمه : هدیه ادیبانطبقه بندی: آموزش،
برچسب ها: زنبورداری، زنبورداران، قائمشهر، قائم شهر، مازندران،

تاریخ : یکشنبه 23 دی 1397 | 11:59 ق.ظ | نویسنده : | نظرات
حجت علی‌اکبرنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت اظهار داشت: جهاد کشاورزی گیلان برنامه‌های متنوعی برای حمایت از زنبورداران استان دارد به طوری که در همین راستا از 9 ماهه امسال تاکنون به 300 نفر از فعالان عرصه تولید عسل وام و تسهیلات ارزان قیمت پرداخت کرده است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گیلان پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان عسل را از اولویت‌های این دستگاه اعلام کرد و افزود:‌ ایجاد انگیزه بیشتر در بین فعالان حوزه زنبورداری و افزایش تعداد بهره‌برداران استان از جمله مزایای اعطای این کمک‌های مالی است.

علی‌اکبرنژاد تولید سایر فرآورده‌های زنبور عسل را از برنامه‌های جهاد کشاورزی گیلان اعلام کرد و بیان داشت: فرآورده‌هایی نظیر ژله رویال(‌royal jelly)،‌ گرده گل(been pollen)‌، موم(wax) و زهر زنبور عسل(venom) از جمله برخی از این فرآورده‌ها هستند.
وی عسل را نازل‌ترین تولید زنبور عسل نامید و با تأکید بر گسترش تولید فرآوردهای دیگر آن ابراز داشت:‌ توسعه کمی فعالیت‌های زنبورداری از دستور کار جهاد کشاورزی گیلان خارج شده است و به جای آن ارتقاء سطح کیفی تولیدات و اقتصادی کردن فعالیت‌های زنبورداری دنبال می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گیلان با تأکید بر حمایت از تولید محصولات جانبی زنبور عسل به عنوان راهبرد وزارت جهاد کشاورزی و ادارات تابعه آن گفت:‌ افزایش درآمد زنبورداران و اقتصادی کردن این حرفه تنها با تولید فرآوردهای دیگر زنبور عسل تحقق پیدا می‌کند.

علی‌اکبرنژاد با اشاره به اینکه هم‌اکنون امکان صادرات عسل تولیدی گیلان به شکل نظام‌مند و سیستماتیک وجود ندارد عنوان کرد: نبود برند معتبر و عدم وجود زیرساخت‌های صادراتی نظیر واحدهای بسته‌بندی محصولات از جمله محدودیت‌های فرآروی صادرات این فراورده در گیلان ارزشمند است.

وی ایجاد آزمایشگاه‌های تشخیص عسل را یکی دیگر از مؤلفه‌های ضروری برای صادرات محصولات تولیدی عنوان کرد و ابراز داشت:‌ اگر سرمایه‌گذارانی برای ساخت واحدهای بسته‌بندی عسل و نظایر آن در گیلان اعلام آمادگی کنند جهاد کشاورزی استان نیز از آنان حمایت می‌کند.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گیلان شهرستان‌هایی که تولید عسل در آن‌ها رواج دارد را برشمرد و اظهار داشت:‌ تالش،‌ آستارا، رودسر، سیاهکل، مناطق ییلاقی و‌ ارتفاعات خوش آب و هوای گیلان از جمله مناطقی هستند که بیشترین عسل استان را تولید و روانه بازار مصرف می‌کنند.

طبقه بندی: اخبار و اطلاع رسانی،
برچسب ها: زنبورداری، زنبورداران، قائمشهر، قائم شهر، مازندران،

تاریخ : دوشنبه 10 دی 1397 | 11:57 ق.ظ | نویسنده : | نظرات
شهرستان نهاوند با داشتن مواهب طبیعی، تنوع آب و هوایی و سراب‌های خروشان، دشت‌های پوشیده از لاله و باغات پر از گل و گیاه دارای ظرفیت بالقوه‌ای برای توسعه صنعت زنبورداری و تولید عسل در غرب کشور است.

نهاوند که دارای موقعیت طبیعی و جلوه‌های بی‌نظیر خدادادی، در کنار آب و هوایی معتدل، خاک حاصلخیز و سرچشمه‌های فراوان و استعدادهای بی‌شمار و بالقوه در بخش کشاورزی، زراعت، دامداری، باغات و گیاهان دارویی است، ورود گردشگران زیادی را برای دیدن این ظرفیت و پتانسیل را شاهد است و بارها استعداد و ظرفیت بی‌نظیر خود را در تولید عسل طبیعی به همگان نشان داده است.

عسل نهاوند به عنوان بهترین و مرغوب‌ترین عسل استان همدان در حالی بی‌نام و نشان به استان‌های همجوار ارسال می‌شود که نبود صنایع‌تبدیلی و فرآوری این محصول سبب شده این عسل با برند سایر استان‌ها به نقاط مختلف کشور و حتی جهان صادر شود و حسرت زنبورداران نهاوند برای برندسازی این محصول ادامه داشته باشد.

عسل نهاوند به عنوان بهترین و مرغوب‌ترین عسل استان همدان می‌تواند از سوغاتی‌های معروف استان همدان و به ویژه شهرستان نهاوند باشد تا مسافران و گردشگرانی که در طول سال از نهاوند و جاذبه‌های مختلف آن دیدن می‌کنند را به خود جذب کند اما متأسفانه تا کنون به علت مشخص نبودن برندی خاص و محروم بودن از صنعت بسته‌بندی، ناشناخته مانده و عسل مرغوبش به استان‌های همجوار منتقل می‌شود تا توسط آنها از برند برخوردار و در قالب بسته‌بندی شیک به فروش برسد و این در شرایطی است که شهرستان نهاوند دارای پتانسیل‌های بالا برای تولید عسل طبیعی بوده و در صورت احداث صنایع جانبی می‌تواند نخستین قطب تولید عسل استان باشد.

معاون فنی و اجرایی جهادکشاورزی شهرستان نهاوند در این‌باره به ایسنا گفت: با توجه به پتانسیل شهرستان در پوشش گیاهی و باغات، وجود گونه‌های مهم زراعی و باغی و گل‌های فراوان در این منطقه، عسل مرغوب از كندوهای شهرستان برداشت می‌شود که این مهم لزوم احداث صنایع‌تبدیلی و بسته‌بندی عسل را در منطقه بیان می‌کند.

حسین خردمند افزود: مناطق مستعد تولید عسل شهرستان نهاوند از مهمترین مناطق استان همدان است که در فصل گرما پذیرای شمار زیادی کندوی عسل زنبورداران بومی و حتی کندوهای عسل میهمان از استان‌های مختلف کشور است.

وی اظهار کرد: 750 زنبوردار در شهرستان نهاوند فعالیت دارند که رتبه دوم استان را به خود اختصاص داده‌اند و از این تعداد، 600  زنبوردار فعال و بقیه به صورت نیمه‌فعال هستند چرا که جزء توسعه اقتصادی محسوب نمی‌شوند و در کنار کارهای جانبی خود این شغل را انجام می‌دهند.

خردمند با اشاره به اینکه شهرستان نهاوند به لحاظ داشتن تعداد زنبورداران رتبه دوم استان را دارد، اضافه کرد: در زمینه تعداد کلنی شهرستان نهاوند با 32 هزار و 575 کلنی در سال‌جاری 321 تن عسل به خود اختصاص داده و تولید کرده است.

وی عسل نهاوند را مرغوب‌ترین عسل طبیعی استان همدان دانست و تصریح کرد: عسل تولیدی شهرستان نهاوند به علت تنوع گیاهی، وجود گونه‌های گیاهان دارویی، غالب بودن مراتع به اراضی کشاورزی و ارگانیک بودن شهد گیاهان مرتعی به علت عدم استفاده از کود و سم، مرغوب بوده و کیفیت بالایی دارد.

خردمند ادامه داد: با توجه به موقعیت بی‌نظیر نهاوند برای تولید عسل، این شهرستان دارای استعداد بالقوه‌ای در زمینه پرورش زنبورعسل است که با اتخاذ تدابیر مناسب می‌توان آن را گسترش داد.

وجود یک کارخانه فرآوری عسل در نهاوند ضروری است

خردمند وجود یک کارخانه فرآوری عسل در نهاوند با توجه به تولید خوب عسل و وجود سراب‌های جوشان و هزاران هکتار باغ، مزارع و مراتع غنی به عنوان یکی از شهرستان‌های برتر در زمینه تولید عسل در استان همدان و غرب کشور را ضروری دانست.

وی گفت: مرغوب‌ترین و خالص‌ترین عسل‌های موجود در استان همدان، عسل‌های تولیدی شهرستان نهاوند هستند که به علت پایبندی زنبورداران به عدم استفاده از شکر در فصل شهد طبیعی به رغم استفاده غذایی می‌تواند در درمان بیماری‌ها نیز موثر باشد.

معاون فنی واجرایی جهادکشاورزی شهرستان نهاوند بیان کرد: شهرستان نهاوند 27 درصد تولید عسل استان همدان را بر عهده دارد و سالانه در استان همدان بیشترین عسل را تولید می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان نهاوند 750 نفر به صورت مستقیم در زنبورداری و تولید عسل فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: در شهرستان نهاوند شرایط آب و هوایی، کوهستان‌های بلند، میزان بارندگی بالا، مراتع مناسب و زراعت عمده محصولاتی نظیر، یونجه، شبدر، کلزا و سایر محصولات و همچنین امکان کوچ‌های قشلاق و ییلاق در بیشتر ایام سال و از همه مهمتر بالا بودن کیفیت عسل تولیدی زمینه مناسبی برای توسعه زنبورداری فراهم کرده است.

عسل نهاوند بهترین کیفیت را دارد

خردمند خاطرنشان کرد: عسل نهاوند به علت تنوع کشت‌های کلزا، گشنیز، آفتابگردان و باغات بی‌شمار بهترین کیفیت عسل استان همدان را دارد.

وی گفت: شركت تعاونی زنبورداران شهرستان نهاوند دارای 750 نفر عضو دارد که از این تعداد، 600 زنبوردار فعال و 150 نفر عضو نیمه‌فعال است که خرید موم ذوب شده از زنبورداران، فروش موم عاج شده، فروش لوازم زنبورداری اعم از كندو، اهرم و لباس زنبورداری از خدمات شركت تعاونی زنبورداری این شهرستان به زنبورداران این منطقه است.

وی اضافه کرد: تنوع آب و هوایی و گل و گیاه و وجود شادابی و سرسبزی و پوشش مختلف گیاهی به واسطه خاک حاصلخیز و آب فراوان باعث شده است تا مقداری از ظرفیت زنبورداری و تولید عسل نهاوند در اختیار شهرستان‌های ملایر، نورآباد، کنگاور و نجف‌آباد اصفهان قرار گیرد.

خردمند عنوان کرد: فروش عسل با بسته‌بندی‌های مطمئن مصرف سرانه عسل را در بین مردم افزایش خواهد داد اما در حال حاضر تولیدكنندگان، عسل‌ها را در ظرف‌های دست‌ساز با سلیقه‌های شخصی می‌فروشند در حالیکه  برای بازاریابی و تجارت عسل نهاوند كه كارشناسان به كیفیت بسیار بالای آن آشنایی كامل دارند، اقدامات گسترده نیاز است.

وی با بیان اینکه مصرف روزانه یک قاشق عسل طبیعی برای سلامتی انسان بسیار مفید بوده است، تصریح کرد: در بسیاری مواقع عسل طبیعی می‌تواند برای درمان برخی از بیماری‌ها موثر باشد و به افراد توصیه می‌شود از خرید عسل‌های رنگی و دارای طعم‌های مختلف نیز جدا پرهیز کنند.

وی بیان کرد: نقش زنبورعسل در گرده افشانی، ایجاد تنوع گیاهی، افزایش عملکرد و تولید مرغوب اکثر محصولات زراعی و باغی غیرقابل انکار است و کارشناسان معتقدند زنبورعسل سبب حفظ تنوع گیاهان در محیط زیست شده و از بزرگترین حافظان تنوع گیاهی در دنیاست.

وی افزود: با توجه به شرایط ویژه نهاوند و ظرفیت و پتانسیل این شهرستان و با توجه به اینکه امروزه به حرفه‌ زنبورداری به عنوان یک صنعت کشاورزی و اشتغالزا نگاه می‌شود، در صورت توجه بیشتر به افزایش تولید، نگهداری، بسته‌بندی و صادرات عسل می‌توان درآمد مناسبی از این محصول با ارزش، ایجاد و این اقتصاد را به منبع درآمدزایی برای روستائیان تبدیل کرد.

خردمند بیان کرد: عسل مرغوب شهرستان نهاوند به عنوان یکی از 10ها ظرفیت این شهرستان در صورت بازاریابی مناسب، تسهیل ارائه تسهیلات بانکی و فراهم شدن زمینه‌های فرآوری و صدور این عسل مرغوب ضمن رقابت در بازارهای جهانی به نحو موثری می‌تواند به اشتغال پایدار در منطقه کمک کند.طبقه بندی: اخبار و اطلاع رسانی،
برچسب ها: زنبورداران، زنبورداری، قائم شهر، شرکت تعاونی زنبورداران قائم شهر،

تاریخ : سه شنبه 4 آبان 1395 | 02:58 ب.ظ | نویسنده : | نظرات
مراحل انتخاب و ارزیابی تولید کننده نمونه ملی زنبور عسل در زنبورستان آقای علی حاجیان برنجستانکی زنبوردار عضو شرکت تعاونی کشاورزی زنبورداران قائم شهر انجام گردید.


طبقه بندی: اخبار و اطلاع رسانی، گالری تصاویر،
برچسب ها: زنبوردار نمونه، قائم شهر، علی حاجیان برنجستانکی، شرکت تعاونی زنبورداران قائم شهر،

تاریخ : چهارشنبه 20 آبان 1394 | 02:04 ب.ظ | نویسنده : | نظرات
ابتدا جلسه با قرائت کلام الله مجید توسط قاری قرآن و یکی از زنبورداران عضو شرکت جناب آقای یونسی شروع گردید . سپس آقای ناصر نجاتی ضمن خوش آمد گویی به اعضاء برنامه های مجمع را اعلام نموده و از آقای مهندس خدادوست ریاست محترم تعاون روستایی شهرستان قائم شهر جهت سخنرانی دعوت بعمل آوردند . مهندس خدادوست در سخنرانی خود ضمن برشمردن جایگاه ویژه تعاونی ها در میان تولید کنندگان و کشاورزان از هیئت مدیره شرکت تعاونی زنبورداران قائم شهر بدلیل تلاش و کوشش خالصانه و تغییر تراز مالی شرکت تعاونی که سالها زیان ده بوده و اکنون به حالت سود ده تغییر پیدا کرده تقدیر و تشکر نمودند . همچنین ایشان در ادامه از نائب رئیس هیئت مدیره آقای مهندس رضا محمدی بابت تلاش ، انضباط و اتوماسیون کارهای شرکت تعاونی تشکر ویژه ای نموده و از اعضایی که در این جلسه شرکت ننمودند هم گله ای کردند .

بعد از سخنرانی مهندس خدادوست نسبت به تشکیل هیئت رئیسه مجمع اقدام گردید که آقایان رستمعلی ، خلیلی ، چالشگر ، طاهری به عنوان هیئت رئیسه انتخاب شده و بعد از آن به قرائت گزارش هیئت مدیره توسط آقای رضا محمدی پرداخته شد و سپس آقای مجتبی محمدی نسبت به ارائه گزارش بازرسان شرکت پرداختند.

بعد از قرائت گزارشات ، آقای ابوالقاسم ایمانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه شرکت های زنبورداران استان مازندران و همچنین عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی زنبورداران قائم شهر گزارش مختصری از روند انجام امور در یکسال گذشته در حیطه زنبورداری استان پرداخته و اهم صحبتهای ایشان به خرید زمین جایگاه شرکت معطوف گردید که متاسفانه از سال 67 نسبت به این موضوع بی تفاوت بوده اند و به اتفاق آرا تصمیم گرفته شد جلسه ای مجزا در روز چهارشنبه مورخ 29 بهمن 93 فقط در این خصوص توسط کلیه اعضای شرکت تعاونی برگزار گردد.

در ادامه جلسه نسبت به انتخاب بازرسان شرکت اقدام گردید و با توجه به عدم کاندیداتوری اعضاء بجز بازرسان فعلی شرکت آقایان مجتبی محمدی و بهرام علی نژاد جهت تصدی پست بازرسی شرکت به اتفاق نظر مدت خدمت آقایان مجتبی محمدی و بهرام علی نژاد یکسال دیگر تمدید گردید.همچنین جناب آقای مهندس خلیلی مسئول امور دام جهاد کشاورزی قائم شهر و جناب آقای مهندس سلطانیا مسئول زنبورداری جهاد کشاورزی قائم شهر هم به جمع ما پیوستند.
بعد از انتخاب بازرس یکی از اعضای شرکت به نام آقای خناری نژاد به بیان دیدگاه ها و نظرات و پیشنهادات خود در خصوص بهبود عملکرد شرکت پرداختند . در پایان ضمن پذیرایی از حاضرین جلسه با صلوات بر محمد و آل محمد در ساعت 5 بعد ازظهر به کار خود خاتمه بخشید.
در حاشیه مجمع :

·         آقای غلامعلی حاجیان مدیرعامل شرکت نسبت به توزیع برگ موقت سهام در میان حاضرین اقدام فرمودند.

·         طبق بخشنامه ارسالی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سال آینده شرکت در مجمع منوط به همراه داشتن کپی کارت ملی بوده و در صورت عدم ارائه توسط عضو حق شرکت در مجمع را ندارند.

·         طبق گزارش آقای محمدی نائب رئیس هیئت مدیره از تعداد 348 نفر اعضایی که شماره تلفن همراه آنها در اختیار شرکت است ، حدود 260 نفر پیامک جلسه مجمع را دریافت کرده و ملاحظه نمودند.
طبقه بندی: جلسات هیئت مدیره، اخبار و اطلاع رسانی، گالری تصاویر،
برچسب ها: مجمع عمومی، شرکت تعاونی کشاورزی، زنبورداران، قائم شهر،

تاریخ : دوشنبه 6 بهمن 1393 | 11:23 ب.ظ | نویسنده : | نظرات
صنعت زنبورداری در كشورهای توسعه یافته از جمله صنایع زیربنایی بخش كشاورزی است، اما این صنعت در ایران و به تبع آن در لرستان جایگاه مطلوبی  ندارد و می‌توان گفت به نوعی در لرستان مغفول مانده است.
شهرستان دلفان با داشتن 300  زنبوردار فعال در عرصه تولید توانسته خود را به سومین رتبه زنبورداری در استان برساند.
این شهرستان با تولید سالانه 300 تن عسل، جایگاه ویژه‌ای را در تولید این محصول گرانبها به خود اختصاص داده و توانسته است این محصول را به عنوان سوغات شهرستان به اثبات برساند.
در این میان روستای «کفراج» قطب زنبورداری در شهرستان دلفان است. این در حالی است که زنبورداران كفراجی با مشکلات فراوانی دست به گریبان هستند و از وضع زنبورداری اصلا رضایت خاطر ندارند.
نبود كارخانه بسته بندی، حمایت نكردن دولت از این صنعت، نبود تبلیغات مناسب برای عرضه محصول تولیدی و پدیده گرد و غبار از چالش‌هایی هستند که صنعت زنبورداری در كفراج را در معرض خطر شکست و نابودی قرار داده اند.

زنبورداران در سایه کم‏ توجهی دولت
یكی از زنبورداران روستای كفراج در این خصوص به همشهری می‌گوید: عدم جدیت دولت به ورود ریزگردهای آغشته به سموم شیمیایی از عراق به کشور ما - به ویژه به استان‌های غربی - باعث شده که روز به روز از رونق این صنعت در لرستان به ویژه روستای کفراج کاسته شود.
«حمید بهرامی» می‌افزاید: توجه نكردن مسئولان مرتبط با بخش زنبورداری به ارتقای سطح کیفیت کار از جمله ژنتیک زنبورعسل از دیگر چالش‌های پیش روی صنعت زنبورداری در كفراج است.
وی ادامه می‌دهد: حمایت نكردن دولت از صنعت زنبورداری در زمینه هایی مانند آموزش حرفه‌ای و مدرن، استفاده از دانش به روز و تکنیک‌های علمی مبارزه با آفات و بیماری‌های زنبور از عوامل ضعف صنعت زنبورداری در روستای كفراج به‌شمار می‌رود.
این زنبوردار كفراجی معتقد است: با ادامه روند عدم‏جدیت دولت و استمرار مشکلات فعلی، صنعت زنبورداری در کفراج از بین خواهد  رفت.

نبود كارخانجات بسته بندی عسل
یكی دیگر از زنبورداران كفراجی به همشهری می‌گوید: در هر صنفی «عرضه محصول» یکی از بخش‌های مهم توسعه آن است، اما در صنعت زنبورداری چون تبلیغات گسترده‌ای وجود ندارد، این محصول که در قرآن از آن به عنوان شفا یاد شده، مغفول مانده است.
به خصوص در استان ما.
«رضا خدایی» نبود كارخانه بسته بندی عسل با وجود تولید چشمگیر این محصول را از دیگر چالش‌های پیش روی صنعت زنبورداری در كفراج عنوان می‌كند.

پاسخگو نبودن مسئولان مربوطه
در خصوص مشکلات صنعت زنبورداری استان به خصوص مشکلات و چالش‌های موجود در کفراج گفت‌وگویی هم با مدیر عامل اتحادیه صنف زنبورداران لرستان انجام دادیم.
«اقبال عزیز پور» در خصوص مشكلات زنبورداری كفراج به همشهری می‌گوید: در نظر داشتیم كه با احداث یک کارگاه نیمه صنعتی بسته‌بندی عسل مورد تایید سازمان دامپزشکی و همچنین احداث کارخانه مجهز به تولید وسایل زنبورداری از قبیل کندو بخشی از مشكلات زنبورداران را رفع كنیم.
وی ادامه می‌دهد: اقداماتی هم در خصوص پیشرفت صنعت زنبورداری در استان و منطقه کفراج انجام دادیم، اما به دلیل پاسخگو نبودن مسئولان، ارائه خدمات با مشكلاتی روبه‌رو شد.

ضرورت  ساخت كارخانه بسته‌بندی عسل
مدیر عامل اتحادیه صنف زنبورداران لرستان می‌گوید: از مسئولان مربوط تقاضا داریم که با ارائه خدمات، شرایط لازم برای ساخت یک کارخانه بسته‌بندی مدرن را در استان فراهم کنند. به گفته عزیزپور این اقدام باعث می‌شود تا زنبورداران با بسته‌بندی بهداشتی این محصول بتوانند آن را به بازار عرضه کنند. وی ادامه می‌دهد: هرچند این اقدام تنها بخشی از مشكلات زنبورداران كفراجی را كاهش می‌دهد. چون آنها مشكلات متعددی دارند.طبقه بندی: اخبار و اطلاع رسانی،
برچسب ها: نابودی زنبورداری، قائم شهر، قائمشهر،

تاریخ : سه شنبه 23 دی 1393 | 03:09 ب.ظ | نویسنده : | نظرات