توصیه هایی برای کشورهای اروپای مرکزی و نیز دارای شرایط اقلیمی معتدل ;; آزمایشات انجام شده درسال 1998/1999 نشان داده اند که هرچند روش ایتالیایی محلولی از 60 گرم اسید اگزالیک دی هیدرات درهر لیتر آب قند 1:1 ) به میزان برابر ) در مبارزه با کنه واروآ موثر بوده، اما زنبورها به آسانی قادر به تحمل آن نیستند .
در صورت نصف شدن محتوای اسید اگزالیک دی هیدرات ، میزان اثرآن نه تنها کاهش می یابد بلکه برای هر کلنی متفاوت خواهد بود. نکته دیگر این است که اضافه در تستهای سال 1999 /2000 ، از  محلولهای گوناگون دارای اسید اگزالیک استفاده شده است. هر چند میزان اسید در این  محلولها همیشه کمتر از روش ایتالیایی بوده اما حداقل میزان مصرفی ، 30 گرم اسید اگزالیک دی هیدرات در هر لیتر آب قند بوده است. با توجه به گزارش برخی ناظران در تحمل بیشتر زنبورها با استفاده از محلولهای دارای شکر کمتر، ازاین نوع محلول نیز استفاده شده است .

تمامی کلنی ها توسط یکی از محلو لهای تازه ساخته شده زیر تحت درمان قرار گرفته اند:
- صفر گرم اسید اگزالیک دی هیدرات در هر لیتر آب قند 1 : 1 ( به میزان برابر ) براساس وزن
- 30 گرم اسید اگزالیک دی هیدرات درهر لیتر آب قند 1 : 1 ( به میزان برابر )
- 37 گرم اسید اگزالیک دی هیدرات درهر لیتر آب قند 1 : 1 ( به میزان برابر )
- 45 گرم اسید اگزالیک دی هیدرات درهر لیتر آب قند 1 : 1 ( به میزان برابر )
- 45 گرم اسید اگزالیک دی هیدرات درهر لیتر آب قند 2 : 1 ( به میزان یک به دو )

محلول اول فاقد اسید اگزالیک بوده و به عنوان نمونه شاهد ( کنترلی ) مورد استفاده قرار گرفته است.محلول دارای 45 گرم اسید اگزالیک در هر لیتر آب قند، در سال 1999 به طور موقتی توصیه شده بوده است .این آزمایش ها بر روی 200 کلنی در 10 زنبورستان که در نقاط مختلف سوییس قرار داشتند، صورت پذیرفته است. چهار زنبورستان دارای کندوهای دادانت بوده و در بقیه آنها کندوی سوییسی موجود بوده است. تمامی این کندوها به یک صفحه نمایش کنه واروآ و سینی شمارش این کنه ها مجهز شده بودند .
در فاصله زمانی ماه آگوست تا سپتامبر تمامی کلنی های آزمایشی تحت درمان اسید فرمیک و تیمول  بوده اند. در تمامی فضاهای دارای زنبور عسل 5 الی 6 میلی لیتر محلول اسید اگزالیک به طور مستقیم بر روی زنبورها چکانده شده است. این درمانها در فاصله زمانی 29 اکتبر تا 9 دسامبر 1999 در دمای بالای 4 درجه سانتیگراد به کار گرفته شده بودند. از آنجایی که اسیداگزالیک هیچ تاثیری بر نوزادها ندارد ، کلنی ها می بایست فاقد نوزاد باشند.

تاثیر درمان
به منظور برآورد تعداد  کنه های باقیمانده ، آزمایش اولیه ( کنترلی ) تنها سه هفته پس از درمان با اسیدا گزالیک انجام شد. برای این مهم، از داروی پریزین و یا اسپری اسید اگزالیک 1.2 درصدی استفاده شده است. نابودی جمعی  کنه ها، پس از اضافه کردن اسید اگزالیک و درمان اولیه ( کنترلی ) 100 درصد پیش بینی شده بود.

گذر از زمستان و توسعه کلنی ها در بهار
از آنجاییکه میزان تحمل زنبورعسل، عاملی مهم در ارزیابی درمان قطره ای است ، استقامت کلنی ها در ( ebefeld method ) تعیین شده است. در ابتدای سال به منظور پیگیری توسعه کلنی ها در فصل بهار، قدرت یک کلنی در زنبورستان “ Wohlei ” ، سه بار اندازه گیری شد.

نتایج اثربخشی در برابر واروآ
میزان نسبی ) میانگین ( اثر بخشی درمان قطره ای با محلولهای مختلف در جدول 1 آورده شده است .در صورت افزایش تعداد کنه ها در بازه زمانی 6 هفته ای ما بین درمان قطره ای ) 15 نوامبر 1999(  و درمان کنترلی ) 26 دسامبر 1999(  ، همچون زنبورستان“  Grang neuve ”   که نشان دهنده حمله مجدد کنه ها میباشد ،باید جانب احتیاط را رعایت کرد. (جدول شماره 2)
 

میزان اثربخشی محلول های 30 ، 37 و 45 گرم اسید اگزالیک دی هیدرات در هر لیتر آب قند در تمامی  زنبورستان ها بیش از 90 درصد بوده است. تنها در چهار مورد از 146 کلنی به جز زنبورستان “ Grang neuve ”  تحت درمان یکی از این محلول ها ، بیش از 50 کنه باقی مانده بود. در صورت اجتناب از افزایش سریع جمعیت کنه واروآ در مرحله درمانی بعدی در ماه اوت سال بعد ، میزان  کنه ها نباید از این تعداد تجاوز کرده و بالاتر رود.  میتوان اینطور برداشت کرد که در این چهار کلنی، تعداد کمی از نوزادان موجود بوده اند .
هرچند تفاوت چندانی در اثربخشی این سه محلول دیده نشد، تاثیر محلول 30 گرمی کمتراز دومحلول دیگر بوده است. این مورد نشان دهنده این است که غلظت موجود حداقل میزان مصرفی بوده و پایین آوردن این دوز ، باعث تداخل و کاهش میزان اثربخشی محلول میشود .
مشاهدات موجود ، نتایج بدست آمده از آزمایشهای “بیوکلر ”Büchler و تست های سال 1998 با محلول 8 نشان دهنده کاهش و پراکندگی بیشتر از اثر در مقایسه با دوزهای بالاتر را تایید کرده اند. هرچند به نظر میآید که پایین بودن مواد قندی در محلول با نسبت 1 به 2 در جدول 1، بر اثربخشی آن تاثیرمنفی داشته است ، اما این تفاوت چندان چشمگیر نمیباشد. آزمایشهای انجام شده در سال 1998/1999، اهمیت مواد قندی را به اثبات رسانده بودند. از آنجا که زنبورها این  محلولها را نه از طریق خوراکی)  که ریتر آن را ارتباطات شخصی نامیده ) بلکه بوسیله تماس دریافت میکنند، نقش شکر در این واکنش  نامشخص باقی میماند. شاید این محلول در تماس با زنبورها ، چسبندگی و تاثیر بیشتری پیدا میکند و یا ساکاروز موجود ، باعث رطوبت پذیرترشدن این محلول  میشود.

تحمل زنبورها
چهار محلول آب قند به میزان 1 : 1  در سه زنبورستان مورد آزمایش قرار گرفتند . کلنی های موجود در زنبورستان های“ Wohlei ”  و Boden “” بدون در نظر گرفتن غلظت اسید اگزالیک موجود درمحلول خود ( نمودار شماره 1) ، به شکلی مشهود در طول زمستان تضعیف شده بودند. حتی در گروه شاهد ( کنترل ] که منبع درمانی آن آب قند بود نیز ، 40 درصد زنبورهای زمستانه ازبین رفتند. این امر نشان دهنده نامساعد بودن شرایط گذران زمستان است .
 

خسارتهای وارده به زنبورستان “ Boden ” ،  میتواند ناشی از برداشت دیرهنگام عسلک باشد. در تمامی موارد ذکر شده درجدول ، محلول عاری از اسید اگزالیک بهترین نتایج گذران زمستانی را در برداشته است. این در حالی است که با افزایش میزان اسید اگزالیک ، میزان خسارت نیز افزایش یافته است .
در زنبورستان“ Schwand ”  نسبت های مختلف اسید، تفاوت چندانی در برنداشتند. تنها در کلنی های تحت درمان محلول با میزان 45 گرم اسید اگزالیک، ضعف جزئی را شاهد هستیم .
در صورت احیاء مجدد کلنی ها در برداشت بهاره ، زیان های وارده در طول زمستان تاثیر چندانی نخواهند داشت.  با وجود اینکه در فصل بهار در زنبورستان  “ Wohlei ”، رشد کلنی ها گزارش شده است، با توجه به نمودار شماره 2 در پایان ماه آوریل، در کلنی های تحت درمان محلول دارای اسید ا گزالیک ، ریزش 1000 تا 2000 زنبوررا شاهد هستیم .
مقایسه میزان تحمل زنبورها در برابر دو محلول با محتوای 45 گرم اسید اگزالیک دریک لیتر آب قند 1: 1 ) به میزان برابر ( و نیز میزان 1 به 2 ( 1:2 ) ، نشان دهنده آن است که هر چه میزان ماده قندی محلول پایینتر باشد ، تحمل زنبورها بیشتر خواهد بود. ( رجوع شود به نمودار شماره 3 )


پسماندها و موارد مسمومیت انسانها
اسید اگزالیک عنصری طبیعی بر گرفته ازعسل میباشد که به میزان 8 تا 300 میلی گرم در هر کیلوگرم ، در انواع مختلف عسل یافت شده است .اسید اگزالیک همچنین در سبزیجات نیز به عنوان عنصری طبیعی موجود بوده و محتوای آن بین300 تا 17000 میلی گرم در هر کیلوگرم متغیر می باشد. بنابراین ، سبزیجات به نسبت عسل ، حاوی مقادیر بالاتری از اسید اگزالیک هستند. اگر میزان پایین مصرف روزانه عسل را در نظر بگیریم ، سهم آن درکل مصرف روزانه اسید اگزالیک بسیار ناچیز است. بنابراین از نقطه نظر تغذیه اسید اگزالیک همانند اسید فرمیک ، دارای وضعیت “ GRAS ” ( بطور کلی ایمن ) میباشد. علاوه براین پسماندهای به جا مانده از درمان اسید اگزالیک آنچنان چشمگیر نخواهد بود. در واقع هیچ خطری در باقی مانده عسل ها پس از هر نوع درمان اسید اگزالیکی وجود نخواهد داشت.
روش ها یا سپری کردن و درمان قطره ای اسید اگزالیک به منظور مقابله با کنه ویرانگر واروآ ، تنها در سه کشور اروپای غربی ) سوییس ، اتریش و فنلاند ) پذیرفته شده اند ، اما به طور گسترده توسط زنبورداران در سراسر اروپا به عنوان درمانی کارآمد ، مورد استفاده قرار گرفته اند. به نظر میرسد مشکل اصلی در راه به رسمیت شناخته شدن این درمان ، خطر مسمومیت کاربران آن ، توسط اسید اگزالیک باشد. در صورت انجام اقدامات احتیاطی لازم ، روش هایا سپری کردن وقطره ای برای فرد استفاده کننده از این اسید ، خطرناک نخواهد بود.
از آنجایی که انتظار  نمیرود هیچ نوع پسماندی از اسپری و نیز استفاده قطره ای مکرر از اسید اگزالیک در سطح مورد نظر باقی بماند، هیچ استدلال قابل قبولی برای جلوگیری از به رسمیت شناخته شدن این روش ها برای مقابله با کنه ویرانگر واروآ وجود ندارد.
نتیجه گیری
در تعیین فرمولی ایده آل برای درمان قطره ای اسید اگزالیک ، می بایست اثربخشی و همچنین تحمل زنبورعسل در برابر آن در نظر گرفته شود. آزمایش های متعدد در سوئیس و کشورهای دیگر نشان داده اند که التزام به هر دو شاخص ، بسیار دشوار است.

در ذیل تعدادی از  دلایل ایجاد این مسئله، ذکر شده است
- دو محلول 37 و 45 گرم اسید اگزالیک دی هیدرات ، در کنترل واروآ موثر بوده اند. اما تحت شرایطی خاص ، میزان تحمل زنبورها دربرابر این دو محلول پایین بوده است.
- محلول 30 گرم اسید اگزالیک دی هیدرات تنها تاثیر ناچیزی در موفقیت زمستانگذرانی زنبورهاداشته، اما میزان تاثیرگذاری آن از دو محلول 37 و 45 گرم کمتر بوده است.
- هر چند پایین بودن غلظت مواد قندی باعث افزایش تحمل زنبورها می شود، اما کاهش اثربخشی محلول را نیز در پی دارد.
- احتمال دارد براثر برخی شرایط خاص وتعریف نشده در طی زمستان ، میزان تلفات زنبورها پس از درمان قطره ای بیشتر باشد. البته این شرایط همواره صادق نیست و شرایط زنبورستان “ Schwand ” نمونه واضحی برای این موضوع است. در آزمایش های بعد، به مقایسه میزان تحمل زنبورها در دو روش درمانی قطره ای 35 گرم اسید اگزالیک دی هیدرات و درمان با میزان یکسان اسید اگزالیک به همراه داروی پریزین و یک گروه شاهد درمان نشده ، از طریق روش اسپری و تبخیر خواهیم پرداخت. با توجه به تست های انجام شده در سالهای پیش، که نتایج آن به طور عمده توسط موسسات تحقیقاتی در مرکز اروپا تایید شده است ، توصیه های زیر را برای درمان قطره ای با اسید اگزالیک ارائه می دهیم :

توصیه هایی برای درمان قطره ای با اسید اگزالیک (سوئیس و اروپا مرکزی)
مواد موجود در محلول :
35گرم اسید اگزالیک دی هیدرات در هر لیتر آب قند1 : 1 (به میزان برابر)
میزان محلول :
30 میلی لیتر برای کلنی های کوچک
40 میلی لیتر برای کلنی ها با سایز متوسط
50 میلی لیتر برای کلنی های بزرگ
این میزان برای چکانده شدن 5ا لی 6 میلی لیترمحلول درهر فضای اشغال شده توسط زنبورهای عسل، درکندوهای دادانت یا سوییسی، مطابقت دارد.

زمان مناسب برای اعمال درمان
در کلنی های فاقد نوزاد ( در ماههای نوامبر و دسامبر )

ملاحظات
- در فصل پاییز، تنها از یک روش درمانی استفاده شود.
- محلول درمانی باید از لابلای قابها ، مستقیما برخود زنبورها وارد شود.
- از محلول ولرم استفاده شود.
- درمان در خارج از منزل و درجه دمایی بالای صفر درجه سانتیگراد انجام شود.
- تنها از محلو لهای تازه ساخته شده یا با فاصله حداکثر 6 ماه از تاریخ تولید و در درجه دمای حداکثر 16 درجه سانتیگراد استفاده شود.
- امکان دارد تحت بعضی شرایط خاص ، درمان قطره ای اسید اگزالیک باعث تضعیف جزئی کلنی ها در فصل بهار شود.
- روش اسپری اسید اگزالیک ( 30 گرم اسید اگزالیک دی هیدرات در هر لیتر آب ، به اندازه 3 تا 4 میلی لیتر در هر قاب جانبی دارای زنبور( برای زنبورها قابل تحمل بوده و روش جایگزینی رای درمان قطره ای است.
- در طول دوره ارائه درمان ، از دستکش و عینک ایمنی استفاده نمایید.

منبع : دو ماهنامه صنعت زنبورداری - سال یازدهم – شماره 29
نویسندگان : J EAN-DANIEL CHARRIÈRE و ANDANTON IMDORF
ترجمه : هدیه ادیبانطبقه بندی: آموزش،
برچسب ها: زنبورداری، زنبورداران، قائمشهر، قائم شهر، مازندران،

تاریخ : یکشنبه 23 دی 1397 | 11:59 ق.ظ | نویسنده : | نظرات

برگزاری دوره آموزشی تخصصی تولید و برداشت ژله رویال با جدیدترین متدهای روز  دنیا

با حضور استاد ارجمند و محترم جناب آقای دکتر ناصر تاج آبادی سرپرست بخش تحقیقات زنبور عسل موسسه تحقیقات علوم دامی كشور با ارائه گواهینامه دوره به شرکت کنندگان گرامی با همکاری شرکت تعاونی زنبورداران قائم شهر

هزینه دوره : یکصد هزار تومان (واریز به شماره کارت 6037997138805875 بانک ملی بنام عبدالمجید هدایتی جلودار)

زمان : دهه سوم فروردین 97 (به مدت دو روز به همراه پذیرایی ناهار)

مکان: استان مازندران ، شهرستان قائم شهر ، خیابان ساری ، جنب پارک ولیعصر ، سالن اجتماعات جهاد کشاورزی قائم شهر

تلفن ثبت نام و هماهنگی : 09393261381

بدلیل محدودیت در ظرفیت پذیرش ، اولویت با کسانی است که زودتر نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند . در ضمن زمان دقیق دوره متعاقبا به اطلاع خواهد رسید . لازم بذکر می باشد هماهنگی ها در خصوص برقراری ارتباط ویدئو کنفرانس زنده با آقای دکتر رسول بحرینی از اداره کشاورزی و جنگلداری آلبرتا کانادا و همچنین آقای دکتر اسماعیل امیری از دانشگاه کارولینای شمالی آمریکا در حال انجام می باشد.
طبقه بندی: اخبار و اطلاع رسانی، آموزش،

تاریخ : سه شنبه 8 اسفند 1396 | 12:30 ب.ظ | نویسنده : | نظرات
برنامه کوچ  سالیانه زنبور عسل و استقرار زنبورستانها موضوع ماده 14 قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب 7 مرداد 88 مجلس شورای اسلامی در۱۰ ماده و ۴ تبصره به شرح زیر در تاریخ 22 آذر 89 با امضای وزیر جهاد کشاورزی به دستگاه های ذیصلاح ابلاغ گردیدطبقه بندی: اخبار و اطلاع رسانی، آموزش،

تاریخ : سه شنبه 8 تیر 1395 | 03:00 ب.ظ | نویسنده : | نظرات
سرور جلائی نژاد کارشناس مسئول اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه با اشاره به محل نگهداری زنبورها و انتخاب محل بهداشتی زنبورستان ها، اظهار داشت: در نگهداری زنبورها باید به دو موضوع مهم توجه داشت.

وی ادامه داد: نکته اول اینکه گرده و شهد کافی باید در دسترس زنبوران باشد تا بتوانند عسل مازاد خود را برای زنبورداران به جای بگذارند و دوم اینکه محل زنبورستان ها باید به دلیل ترس مردم دور از مناطق مسکونی باشد.

به گفته کارشناس مسئول اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه، در انتخاب محل زنبورستان ها باید به نکات مهمی همچون شرایط آب و هوایی، پوشش گیاهی منطقه، وجود منبع آب سالم در اطراف زنبورستان ها، بهداشت محل، آلودگی صوتی و بوهای نامطلوب، اهمیت دور بودن کافی زنبورستان ها از نقاط مسکونی، رعایت فاصله زنبورستان ها و میزان نزدیکی زنبورستان ها به جاده اهمیت داد.

جلائی نژاد خاطرنشان کرد: میزان بارندگی، رطوبت، گرما، سرما و شرایط محل زنبورستان باید توسط زنبوردار از طریق کسب اطلاعات از اداره کل هواشناسی منطقه مورد توجه قرار بگیرد.

این مسئول با بیان اینکه منبع آب سالم در کنار زنبورستان بسیار با اهمیت است، افزود: زنبوردار همچنین باید به شرایط بهداشتی منطقه توجه ویژه داشته باشد، چراکه بیشتر بیماری ها موجب انهدام بخش مهم یا تمام کلنی های زنبوردار می شود.

کارشناس مسئول اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه ابراز کرد: مکان استقرار زنبورستان ها باید حداقل 2 کیلومتر از دامداری، مرغداری، کارخانه های دباغی و سایر مکان هایی که بوی ناخوشایند دارند دور باشند، چراکه آنها را فراری می دهد و زنبورها همچنین از نقاط پر سر و صدا باید دور باشند.
وی اضافه کرد: محل زنبورستان ها حداقل باید 12 کیلومتر با منازل مسکونی با توجه به شعاع پرواز فاصله داشته تا مردم نیش نخورند و شکایت نکنند و تأسیسات لازم در زنبورستان ها از لحاظ احداث جایگاه تابستانی، زمستانی، انبار، اتاق کار و اتاق ضدعفونی قاب ها وجود داشته باشد.
جلائی نژاد، بهترین منطقه استقرار یک زنبورستان را در باغ و یا یک مزرعه بزرگ عنوان کرد: سطح زنبورستان ها نیز باید حداقل 30 سانتی متر بالاتر از زمین های اطراف باشد و زنبور دار باید از ریختن ماسه بر روی سطح زمین خودداری کند، زیرا ماسه به زیر شکم زنبورها چسبیده و پرواز آنها را دچار مشکل می کند.
این مسئول با اشاره به فاصله کندوهای یک زنبورستان از یکدیگر، گفت: حداقل فاصله دو کندو 2.5 متر در تابستان و 5. متر در زمستان باشد.
وی یادآور شد: در راستای استقرار کندوها در زنبورستان ها باید توجه داشت در مناطقی که بادخیز نباشد می توان کندوها را طوری مستقر کرد که سوراخ پرواز به سمت مشرق یا جنوب باشد و در مناطق بادخیز سوراخ پرواز در جهت مخالف وزش باد  باشد که در فصل تابستان باد سرد به داخل کندوها نفوذ نکرده و موجب ناراحتی زنبورها شود.
طبقه بندی: اخبار و اطلاع رسانی، آموزش،

تاریخ : پنجشنبه 27 خرداد 1395 | 12:26 ب.ظ | نویسنده : | نظرات
وقتی که نوبت به واکسینه کردن بچه‌ها می‌رسد، زنبورهای عسل در مقام اول قرار می‌گیرند. این موجودات شگفت‌انگیز به طور طبیعی زاده‌هایشان را در برابر بیماری‌های خاصی که در محیط آنها شایع است، ایمن می‌کنند. حالا دانشمندان برای اولین بار به راه و روش واکسینه کردن زنبورهای عسل پی برده‌اند.

محققانی از دانشگاه آریزونا، دانشگاه هلسینکی، دانشگاه ییواسکیلا و دانشگاه نروژی دانش زندگی در همکاری مشترک موفق به کشف این موضوع شدند. آنها پس از تحقیق و بررسی روی خون زنبور متوجه پروتئینی به نام «وایتلوژنین» (vitellogenin) شدند.

دانشمندان دریافتند که این پروتئین نقش مهم اما ناشناخته‌ای در محافظت از بچه زنبورها در برابر بیماری‌ها دارد.

گرو امدام، پروفسور دانشگاه دانش زندگی و یکی از سرپرستان این تحقیق، در این باره می‌گوید: «برای سال‌ها فرایندی که در آن زنبور عسل بالغ ایمنی و مصونیت را به بچه زنبورها منتقل می‌کند، یک راز بود. ما به خاطر وجود 15 سال مطالعات بنیادی روی وایتلوژنین توانستیم سر از رموز این فرایند دربیاوریم. این مطالعه نمونه‌ای ازنتیجه دادن سرمایه گذاری‌های بلندمدت در پژوهش‌های بنیادی است».

دالیال فریتاک، از محققان دانشگاه هلسینکی و سرپرست دیگر این پروژه، می‌گوید: «از ابتدای دوره دکتری در حال مطالعه و بررسی روی ماده مصونیت‌بخش زنبور عسل بودم. حالا 10 سال گذشته است و من احساس می‌کنم که بخش مهمی از معما را حل کرده‌ام».

مصونیت چگونه کار می‌کند؟

در یک کلونی زنبور عسل ملکه به ندرت کندو را ترک می‌کند بنابراین زنبورهای کارگر موظفند که برای وی غذا بیاورند. زنبورهای مسئول جمع‌آوری آذوقه می‌توانند در هنگام گردآوری گرده و شهد، پاتوژن (عوامل بیماری‌زا) محیط را نیز جذب کنند. در کندو، زنبورهای کارگر با استفاده از گرده «ژله سلطنتی» درست می‌کنند. این غذا مخصوص ملکه است که بر حسب اتفاق می‌تواند حاوی باکتری‌هایی از محیط خارج از کندو نیز باشد.

بعد از خوردن باکتری‌ها، پاتوژن‌ها در دل و روده ملکه هضم می‌شود، به حفره‌های بدن انتقال می‌یابد و در «چربی بدن» ملکه که ارگانی مشابه کبد در انسان است، ذخیره می‌شود. بخشی از باکتری‌ها به پروتئین وایتلوژنین متصل می‌شود و از طریق خون به سمت تخم‌های در حال پرورش می‌روند. به همین دلیل، بچه زنبورها در مقابل عوامل بیماری‌زا واکسینه شده هستند و سیستم ایمنی آنها برای مقابله با بیماری‌های شایع در محیط زندگیشان آماده است.

در واقع پروتئین وایتلوژنین حمل‌کننده سیگنال ایمنی در بدن زنبور است، امری که دانشمندان تاکنون از آن بی‌خبر بودند.

اولین واکسن خوراکی برای زنبورها

با وجود اینکه زنبورهای عسل بچه‌هایشان را در مقابل برخی از بیماری‌ها واکسینه می‌کنند،هنوز هم پاتوژن‌هایی وجود دارد که برای حشرات کشنده باستو آنها قادر به مقابله با این بیماری‌ها نیستند.

اما حالا که امدام و فریتاک می‌دانند که زنبورها چگونه زاده‌هایشان را واکسینه می‌کنند، می‌توانند با استفاده از این اطلاعات اولین واکسن خوراکی و طبیعی را برای حشرات بسازند.

فریتاک در این باره می‌گوید: «در حال بررسی راهی برای تولید واکسن‌های بی‌ضرر و کشت آن هستیم. همچنین به دنبال راه مناسبی هستیم تا واکسن را به عنوان نوشیدنی قابل خوردن به زنبور عسل عرضه کنیم. پس از خوردن این نوشابه واکسنی زنبورها قادر به مبارزه با بیماری‌های کشنده‌ای که به طور طبیعی در مقابل آنها مصونیت ندارند، خواهند شد».

American Foul Brood یکی از بیماری‌هایی است اثرات مخرب روی زنبورها دارد. این بیماری به سرعت فراگیر می‌شود و کندو را از بین می‌برد. این باکتری حتی لاروهای زنبور را نیز آلوده می‌کند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که لارو در حال جذب مواد غذایی آلوده به ‌هاگ این باکتری است. سپس این ‌هاگ‌ها تا سرحد نابودی از لاروها تغذیه می‌کنند. این بیماری تنها یکی از دلایل بی‌شماری است که ما باید حرف دانشمندان را مبنی بر اینکه ساخت واکسن مزایایی بسیاری دربردارد، باور کنیم.

چرا این کشف برای انسان‌ها مهم است؟

همان ‌طور که می‌دانید، گرده‌افشانی حشرات از جمله زنبور عسل در برابر خطرات محیط زیستی جدی قرار دارد. در طی شش دهه گذشته، تنها در ایالات متحده جمع‌آوری عسل از 6 میلیون کندو در سال 1947 به 2/5 میلیون کندو در سال جاری کاهش داشته است. زنبورها فقط تحت تاثیر بیماری‌ها نیستند. آنها در حال رویاروی با پدیده‌ای به نام «اختلال فروپاشی کلونی» هستند که باعث از دست رفتن یک‌دهم جمعیت کلونی می‌شود.

محققان هنوز نمی‌دانند عامل اصلی این پدیده چیست اما حشره‌کش‌ها، آفت‌ها، پاتوژن‌ها و مشکلات تغذیه از عوامل دخیل در این موضوع محسوب می‌شوند.

بنا به گزارش دولت ایالات متحده در سال 2014، گرده‌افشانی ابزار بسیار مهمی برای داشتن اقتصاد سالم و امنیت غذایی است . همچنین گرده‌افشانی به تولید 35 درصد از مواد غذایی جهان کمک می‌کند.

در آمریکای شمالی، حشرات گرده‌افشانی 87 مورد از 115 محصول غذایی را بر عهده دارند. همچنین زنبورهای عسل نقش حیاتی در حفظ سبزی‌ها و میوه‌های مغزدار ایفا می‌کند.

انسان به زنبور عسل و دیگر حشرات گرده‌افشان برای تولید بخش بزرگی از مواد غذایی وابسته است. واکسینه کردن حشرات علاوه بر کمک به حشرات در مقابله با بیماری‌ها می‌تواند نقش کلیدی در نبرد اختلال فروپاشی کلونی داشته باشد.

امدام در این باره اظهار می‌کند: «به دلیل اینکه فرآیند این واکسن طبیعی است، روند تولید ارزان و ساده خواهد بود. از این طریق هم می‌توان مواد غذایی را بهبود بخشید و هم می‌توان تولید مواد غذایی را ایمن نگه داشت».

همه گونه‌های تخم‌گذار وایتلوژنین دارند

این کشف علاوه بر آثار مثبت بر تولید مواد غذایی، مزایای گسترده‌ای برای گونه‌های دیگر نیز دارد. تمامی گونه‌های تخم‌گذار شامل ماهی‌ها، طیور، خزندگان، دوزیستان و حشرات دارای پروتئین وایتلوژنین در بدنشان هستند.
طبقه بندی: اخبار و اطلاع رسانی، آموزش،

تاریخ : سه شنبه 15 دی 1394 | 02:28 ب.ظ | نویسنده : | نظرات

1- تغذیه پائیزه کلنی ها باید تا حداکثراواخرشهریورماه خاتمه یابد، درغیراین صورت به دلیل خنکی هوا، جمعیت کندو فرصت و توانایی لازم برای فرآوری و عمل آوری شربت مصنوعی را نداشته و معمولا" ذخیره ی اینگونه شیره ها بصورت خام بوده و زودتردرداخل کندو فاسد می شود.

2- در تغذیه پائیزه حتما" دو قسمت شکر و یک قسمت آب انتخاب کنید. اگربه محلول فوق مقداری عسل هم اضافه شود اشتیاق و تمایل زنبوران نسبت به تغذیه ی آن بیشترخواهد شد.

3- به زنبورداران توصیه می شود که کندوهای خود را درفصل پائیز و قبل از زمستان گذرانی درمزارع آفتابگران، پنبه، ذرت و... مستقرنمایئد.

4- قبل ازشروع فصل زمستان گذرانی محیط  داخلی کندو را حتما" تمیز کنید.

5- آرایش و ترکیب غذایی و طبیعی شانهای داخل کندو را به هم نزنید.

6- محصولات عسل و کلیه ی شانهای زاید را قبل از شروع فصل زمستان گذرانی از کندو خارج کنید. این کار از پخش زنبوران در روی شانهای عسل جلوگیری کرده و باعث تراکم جمعیت می شود.

7- از گذاشتن شانهای خالی و نیمه پر، جهت آذوقه ی زمستانی جدا" پرهیز کنید.

8- متراکم کردن فضای داخلی کندو: فضای داخل کندو را با موادی از قبیل روزنامه، برگ خشک درختان و گونی های پلاستیکی پرکنید تا فضای داخل کندو کاملا" تنگ و متراکم شود. اینجانب به وسیله ی چند عدد گونی پلاستیکی این کار را انجام می دهم و خیلی هم خوب است و یا از بعضی زنبورداران سنتی شنیده ام که فضای خالی داخل کندو را بوسیله ی برگها ی خشک درختان پر می کنند و خیلی هم ازاین کارراضی هستند. برگهای درختان بعنوان عایق عمل می کنند. البته نباید این کار را با موادی مانند پارچه که آب و رطوبت داخل کندو را جذب می کند انجام داد.

9- یکی از وظایف مهم هر زنبوردار، پیشگیری و مبارزه با بیماریها و آفات زنبورعسل قبل ازشروع فصل زمستان گذرانی است.

10- داخل کندو نباید به هیچ عنوان خیس و مرطوب باشد. یعنی زنبوردار می بایست سعی کند تا مانع نفوذ نزولات آسمانی به داخل کندو شود. به یاد داشته باشید که رطوبت داخل کندو یکی از عوامل مهم تلفات زمستانه ی زنبورعسل است.

11- حدالمقدورکندوها را به مناطق قشلاقی کوچ دهید. لازم به ذکر است که مناطق قشلاقی جاهای پست و کم ارتفاع  و یا حواشی دریا ها ی همان مناطق هستند. هوای این مناطق ملایم و مطبوع است وعلت آن اینست که ابر و بخارات حاصل از دریاها بصورت گلخانه عمل کرده و مانع خروج گرمای سطح زمین می شود. تراکم بخار آب درجو موجب تشکیل ابر می شود. ابر نقش دوگانه ای را برعهده دارد: اول این که مانند بخارآب توانایی جذب امواج بازگشتی از سطح زمین را داشته و باعث گرمایش زمین و جو پایینی می شود. این نکته را همه ی کشاورزان و زنبورداران در زمستان و شب های ابری که هوا قدری گرم می شود، تجربه کرده اند.  در آذربایجان امتداد رود مرزی ارس و مناطق شمالی جهت زمستان گذرانی کندوها برای زنبورداران توصیه می شود. البته کوچ به مناطق جنوبی کشوریک گزینه ایده ال است.

12- سوراخ پروازکندورا درفصل زمستان کوچک تر کنید.

13- ازحمل ونقل کندوها درفصل زمستان ازمناطق گرمسیری به مناطق سردسیری جدا" پرهیزکنید. بعبارت دیگردرجاهایی که زنبوران هنوز به خوشه زمستانه نرفتند نباید آنها را به مناطق ییلاقی و سردسیری منتقل کرد. البته برعکس قضیه هم صادق است یعنی ازمناطق سرد سیری می توان به مناطق گرمسیری کوچ داد اما ازمناطق جنوبی وگرمسیری به مناطق معتدل وسردسیری امکان پذیرنیست.  

14- توجه کنید که گرده و عسل به اندازه ی کافی در داخل کندو وجود داشته باشد. بدین صورت که به ازای هرشان زنبور، یک شان عسل بعنوان آذوقه درنظرمی گیرند. البته بسیاربهتراست یک شان عسل بصورت مازاد نیز درجلو آخرین شان زنبوران قرار داد.

15- داخل ظروف شربت خوری کندوها، نباید به هیچ عنوان، شیره و شربتی باقی مانده باشد. بعضی مواقع دیده می شود که به دلایلی شربت درداخل کندو باقی مانده و مشکلاتی را به لخاظ بهداشتی و زیستی برای جمعیت کندو در طول زمستان به وجود آورده است.

16- کندوها را به همدیگر چفت کنید درغیراینصورت درفضاهای خالی  و وسط کندوها جریان هوا بوجود آمده و موجب سرما ی داخل کندو می شود.

17- انتخاب محل استقرارکندوها خیلی مهم است. سوراخ پرواز نباید درمسیر و جهت وزش باد قرارگیرد. درزمستان باد مه که از سمت شمال ایران می وزد جمعیت کندو را بیشتر آزارمی دهد. بادهای موسمی و محلی بزرگترین و خطرناکترین آفت زنبورعسل هستند. زنبورعسل شدیدترین سرما را تحمل می کند اما کوچکترین جریان باد، تعادل و شرایط کلیمایی داخل کندو را به هم می زند.

18- اگر تصمیم گرفته اید کندوها را درفضای بازمستقر کنید، حتما" آنها را با مواد و وسایل مناسب ایزوله کنید، تا نزولات آسمانی  نتواند به داخل کندو نفوذ کند. می خواهم یک تجربه ی شخصی و عملی را خدمت زنبورداران عزیزعرض کنم و آن اینکه سعی کنید کندوها را دریک ردیف سه تایی یا چهار تایی درمقابل دیواری که رو به جنوب بوده و خورشید بیشترین ساعات تابش نور را دارد مستقرکنید و سپس بوسیله ی یک نایلون بزرگ به غیرازسمت و ضلع جلویی کندوها، سایرقسمتها را کاملا" پوشش دهید. این کارضمن جلوگیری از جریان هوا، باعث حبس هوای داخل نایلون نیز می شود. ثانیا" دراثربازگشت و انعکاس امواج و مقدارانرژی نورخورشید که درطول روز در دیوار ذخیره شده باعث گرمی و ملایمت هوای اطراف خواهد شد. دیوار و زمین در مقابل امواج نور خورشید بعنوان آینه عمل می کنند.

19- سوراخ پرواز کندوها نباید به هر دلیلی درطول زمستان بسته شود. چون علاوه برامکان خفگی جمعیت، تهویه داخل کندو نیزسخت می شود. همچنین دربعضی ازروزهای گرم زمستان بعضی زنبوران ازفرصت گرمایی طول روزاستفاده کرده و بلافاصله پروازمدفوع را انجام می دهند. ضمنا" در صورت باز بودن سوراخ پرواز بخارات حاصل ازتنفس زنبوران از کندوخارج می شود.

20- اگر فضای بسته را جهت زمستان گذرانی کندوها درنظر گرفته اید، حتما" به گردش جریان هوا و تهویه آن محیط  توجه کنید. دمای محیط  بسته و مسقف نباید از 8 درجه سانتیگراد بالا رود.

21- نیاز به مصرف انرژی و غذا درماههای اسفند و فروردین افزایش می یابد. در یک روز آرام  و آفتابی می توانید سریعا" نسبت به کنترل غذای کلنی اقدام کنید. مواظب باشید که این کار باید خیلی سریع  و با دقت انجام گیرد.

22- قبل ازشروع  فصل زمستان گذرانی، جمعیت کندوهای ضعیف و یتیم را ادغام و یا حذف کنید.

23- درصورت لزوم ازکیک وجانشین گرده، بخصوص دراواخر زمستان استفاده کنید.

24- زنبورستان باید درطول زمستان گذرانی آفتاب گیر باشد. بعبارت دیگرسوراخ پروازکندوها را باید درجهتی قرارداد که بیشترین ساعات تابش نورخورشید را داشته باشد.

25- مراقب آفات خارجی زنبورعسل مانند خرس، شغال، سنجاب و غیره باشید. بعضی از جانوران حرص وهوس زیادی برای خوردن عسل دارند.

26- موشها دوست دارند ازمحیط مناسب و مطبوع داخل کندو جهت لانه گزینی و زمستان گذرانی استفاده کنند، که این امرمی تواند برای جمعیت کندوها خطرناک و استرس زا باشد. حتما" سوراخ پرواز کندو را کوچک کنید تا موشها نتوانند وارد کندوشوند.  

27- کندوها را طوری در زنبورستان مستقر کنید که جهت سوراخ پروازبا شیب زمین منطبق باشد. منظورم اینست که درصورت نفوذ آب باران و برف به داخل کندو، آب به آسانی بتواند از سوراخ پروازتخلیه شود.

28- محل استقرارکندوها باید آرام و ساکت بوده و عاری از هر گونه  سر و صدای ناهنجار و استرس زا باشد.

29- از بازوبسته کردن درب کندو درطول زمستان جدا" خوداری کنید.

30- اگر دمای محیط از 12 درجه سانتیگراد بالا رود زنبوران شروع به پروازهای مدفوع خواهند کرد، که این عمل  نشانه سالم بودن کلنی است.

31- بعد از اتمام فصل زمستان و در یک روز آفتابی میزان تخمریزی و سلامتی ملکه و جمعیت را کنترل کنید.

32- یکی ازوظایف هر زنبوردار بعد از بارش برف در زمستان، تمیز کردن برف اطراف کندو و خصوصا" سکوی سوراخ پروازاست. اگربرف سکوی پرواز، تمیز نشود درطول شب برف یخ بسته و باعث انسداد سوراخ پروازخواهد شد.

33- اگر می خواهید از زنده بودن جمعیت کندو آگاه شوید، ضربه ی آرامی را با مشت خود به کندو وارد کرده و بلافاصله ازسوراخ پرواز گوش کنید. صدای زنبوران درصورت زنده بودن شنیده خواهد شد.   

34- معمولا" بعد ازاتمام فصل زمستان ، اجساد و لاشه های مرده ی زنبوران در جلو سوراخ پرواز مشاهده می شود. با دیدن آنها نگران و ناراحت نباشید، بلکه خوشحال هم باید شد. زیرا این عمل، نشانه ی سالم بودن جمعیت کندو است.

35- معمولا" دراسفند ماه بعضی از گیاهان مثل گل بید مشک  و گل حسرتی زودتربه گل می روند. دراین موقع زنبورداران به رفت وآمد زنبوران خود درسکوی پرواز دقت کرده و دوست دارند اولین محموله های گرده را که توسط زنبوران کارگر، به داخل کندو حمل می شود نظاره کنند. این همان صحنه هایی است که هر زنبوردارهمواره درطول زمستان انتظار و آرزوی آنرا داشته و بدین ترتیب همزمان با آغاز فصل فعالیت زنبوران، سفیدی طبیعت و سیاهی شبهای سرد و طولانی زمستان به سرآمده و روزهای سرسبزبهاری و شادابی طبیعت درراه است.
طبقه بندی: اخبار و اطلاع رسانی، آموزش،

تاریخ : دوشنبه 2 آذر 1394 | 02:46 ب.ظ | نویسنده : | نظرات
براساس اعلام مسئولان و کارشناسان جهادکشاورزی استان، شیوع کنه واروا در کندوهای زنبور در برخی مناطق استان گلستان و وجود برخی داروهای نامرغوب در بازار، زنبورستان‌های استان گلستان را تهدید می‌کند.

کنه واروا با تخم‌گذاری بر روی حجره لارو زنبور و تغذیه آن از لارو زنبور سبب تولد زنبورهای ناقص الخلقه و آسیب به جمعیت کلونی می‌شود.

کنه واروآ انگل لاروهای زنبورعسل جوان است و مسیر زندگیش را در داخل حجرات مهر و موم شده سپری می‌کند و در دوران بلوغ از حجرات بیرون می‌آید و زمانی که آلودگی شدید باشد لاروهای زنبوران می‌میرند و یا زنبوران ناقص الخلقه به دنیا می‌آید.

رئیس بخش زنبور امور دام جهادکشاورزی استان گلستان با اشاره به شیوع تا 70 درصدی این بیماری در برخی زنبورستان‌های استان گلستان اظهار داشت: استفاده از داروهای نامرغوب و تقلبی سبب ضرر و زیان زنبورداران و هم آلوده شدن عسل تولیدی آن‌ها در برخی مناطق شده است.

بصیری افزود: برخی از زنبوردارها از داروهای تقلبی استفاده می‌کنند که موثر نیست و برخی از داروهای موثر هم دارای ترکیبات سمی پایه نباتی و پایه جانوری هستند که وارد عسل می‌شوند و برخی داروهای مناسب نیز به علت نداشتن آموزش کافی برای زنبورداران، از این دارو درست استفاده نمی کنند.

وی به ضرورت استفاده از روش مبارزه بیولوژیک با کنه واروا  اشاره کرد و افزود: در این روش با جایگزین کردن ملکه‌های زنبور نسل جدید مقاوم در برابر کنه واروا می‌توان با این بیماری مبارزه کرد.

شیوع کنه واروا در کندوهای زنبورستان‌های  کلاله

رئیس اداره تولیدات دامی جهادکشاورزی کلاله گفت: بیش از  70 درصد از 6 هزار و 400 کندوی زنبور در شهرستان کلاله با این آفت آلوده شده‌اند.

صالحی‌فرد با اشاره به اینکه شهرستان کلاله 217 زنبوردار دارد و امسال  40 تن  عسل بهاره  تولید کرده اند،افزود: کمبود داروهای موثر و وجود داروهای تقلبی در بازار سبب شده زنبوردارها نتوانند با این آفت مبارزه موثر کنند.

کارشناس زنبورداری استان گلستان همچنین به استفاده بعضی از زنبوردارها از داروهای موثر ولی تقلبی افزود: متاسفانه در ترکیبات این دارو ها مواد سمی  سرطان‌زا وجود دارد که وارد عسل می‌شود و برای انسان خطرناک است.

اهمیت مبارزه بیولوژیک با کنه واروا در زنبورستان‌های استان گلستان

صالحی‌فرد هم وجود رفتار بهداشتی در ملکه زنبور عسل را برای مقابله با کنه واروا ضروری دانست و افزود: ملکه‌های تولید شده در ایستگاه زنبورداری بندرگز چندان مطلوب نبوده و قبل از ورود به بازار باید چند سال مراحل آزمایشی را بگذراند و ژن مطلوب در زنبور تثیبت شود تا زنبوردارها با خیال راحت از این ملکه‌ها استفاده کنند و در حالی که  هنوز این مراحل طی نشده و زنبوردارهایی که از ملکه‌های این ایستگاه استفاده کرده‌اند نظر مساعدی ندارند.

رئیس بخش زنبور امور دام جهادکشاورزی استان گلستان نیز با اشاره به تولید این ملکه‌ها در گلستان گفت: ملکه هر کندو باید هر 2 سال یک‌بار عوض شود و در ایستگاه  تحقیقات زنبورداری جهادکشاورزی استان در بندرگز ملکه‌های مقاوم در برابر کنه واروا در حال تولید است و پارسال حدود 200 ملکه به زنبورداران استان گلستان تحویل شد.

وی از وجود 3 مرکز خصوصی پرورش ملکه در شهرهای علی‌آبادکتول، رامیان و کلاله خبر داد و افزود : این افراد می توانند با پرورش ملکه های  نسل جدید مرکز بندر گز نسل‌های مقاوم در برابر کنه واروا را بین زنبوردارها توزیع کنند.

بصیری‌نیا تولید سالانه ملکه در کشور را حدود 3 میلیون ملکه دانست و افزود: با توجه به وجود 6 میلیون کندو در کشور و ضرورت تعویض 2 سال یکبار ملکه کندو سالانه کشور به حدود 3 میلیون ملکه نیاز دارد که استان  گلستان با داشتن ظرفیت‌های فراوان می‌تواند بخشی از این بازار مصرف را  تامین کند.وی افزود: هر ملکه زنبورعسل تا 120 هزار تومان فروخته می‌شود.

رئیس بخش زنبور امور دام جهادکشاورزی استان گلستان با اشاره به روش‌های مبارزه بیولوژیک با کنه واروا افزود: در این روش ملکه مقاوم در برابر کنه واروا  با داشتن رفتار بهداشتی و با نظافت کندو و وادار کردن زنبورهای سرباز به نظافت کندو و کمک به زنبورهای کارگر و خارج کردن لاروهای آلوده به کنه از کندو سبب مقابله با  کنه واروا می‌شوند.
طبقه بندی: آموزش، اخبار و اطلاع رسانی،

تاریخ : پنجشنبه 29 مرداد 1394 | 12:33 ق.ظ | نویسنده : | نظرات
خون جاری شده از شقیقه‌اش بر روی پوست آفتاب سوخته‌‌اش، نشان از دردی قدیمی دارد؛ چند دقیقه‌ای می‌شود که کشاورزها دست از سرش برداشته‌اند و با چوب و چماق به جان سرمایه‌اش یا همان کندوهای زنبور عسل افتاده‌اند. موج زنبورها به آسمان خیز برمی‌دارد و کندوها ساده می‌شکنند. لنگان‌لنگان از باغ زردآلو دور می‌شود تا چشمش به زبانه‌های سرخ آتشی بیفتد که حاصل سوزاندن  چادرهای اسکان موقت خود و دیگر همکاران زنبوردارش است.

حالا علاوه بر سرمایه و خانه موقتش باید درد چوب و چماق‌های کشاورزان عصبانی را هم به جان بخرد.  در منطقه‌ای که دور ازهرگونه تکنولوژی و حتی آب و برق حکم حضورش کمتر از دزد آب  نیست! چرا که کشاورزان کار او را مضر می‌دانند و فکر می‌کنند زنبورها دشمن کشت و کارشان هستند؛ حال آن‌که دوست‌تر از زنبورها برای کشاورزان دوستی نیست! این داستان بارها و بارها در برخی نقاط ایران تکرار شده و بارها  هر کلونی زنبور که دست‌کم 500- 600‌هزار تومان قیمت دارد، نابود شده است تا معلوم شود این بخش نیازمند اطلاع‌رسانی بیشتر است.

در این بین هم کمتر کسی برای کشاورزان زحمت‌کش توضیح می‌دهد که این رابطه میان زنبورداران و کشاورزان می‌تواند دوستانه باشد و مفید برای هر دو بخش. در نگاه برخی کشاورزان، زنبورداران با دزد آب هیچ تفاوتی ندارند چرا که آنها معتقدند زنبورداران با کندوهایشان می‌آیند تا گرده گل‌های تازه به بار نشسته باغ‌های میوه را بدزدند! همین باور هم باعث می‌شود تا با بدترین شیوه ممکن، زنبوردارها را از چند فرسخی مزارع و باغ‌هایشان برانند و این ماجرا را هر بهار و تابستان بارها و بارها تکرار کنند. در آمریکا اما، داستان 180 درجه متفاوت است.

زنبورداران برای هر کندو 150 تا 250 دلار یعنی چیزی حدود 450 تا 750‌هزار تومان دریافت می‌کنند تا آن را در مزارع یا باغ‌های میوه نصب کنند. در ترکیه هم کشاورزان برای نصب هر کندو در مزارع یا باغ‌هایشان حدود 120 لیر می‌پردازند و باغداران و کشاورزان چینی برای هر کندو 150 یوآن پرداخت می‌کنند. آنها می‌دانند زنبورها به‌راحتی می‌توانند با جابه‌جایی گرده گل‌ها، میزان تولید میوه یا محصول کشاورزی را تا 50‌درصد افزایش دهند و همین نکته ساده، دو ماجرای کاملا متفاوت را در مزارع ایران و سایر کشورهای جهان رقم می‌زند. این خلاصه‌ای است از آن چیزی که «عفت رییسی» مدیرعامل اتحادیه زنبورداران کشور با «شهروند» در میان می‌گذارد.

نقش فراموش‌شده زنبورها در افزایش بهره‌وری کشاورزی

دانش فراموش‌شده در مزارع ایران، باعث شده است که حالا کشاورزان ایرانی برای افزایش تولید خود دست به دامن انواع سموم و آفت کش‌ها شوند. این در شرایطی است که تا چند دهه قبل که اکوسیستم طبیعی تا این اندازه مورد تجاوز قرار نگرفته بود زنبورها یکی از مهم‌ترین عملیات کشاورزی یعنی گرده افشانی در مزارع و باغ‌ها را برعهده داشتند. براساس پژوهش‌های انجام‌شده توسط «غلامحسین طهماسبی» معاون پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی حدود یک‌سوم غذای انسان‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از گیاهانی به دست می‌آید که به وسیله حشرات گرده‌افشانی شده‌اند و جالب است بدانید در این میان 80‌درصد گرده افشانی‌های مزارع توسط یکی از قدیمی‌ترین ساکنان زمین، یعنی زنبورها انجام می‌شود.

براساس این گزارش چنانچه در یک باغ میوه حدود 4 تا 5 کلونی زنبورعسل قرار داده شود کیفیت و کمیت میوه حاصل می‌تواند تا چند برابر افزایش داشته باشد که این موضوع به ساختار باغ میوه یا محصول کشت‌شده در مزارع بستگی دارد. به‌عنوان مثال زنبورعسل قادر است با گرده افشانی در باغ میوه‌های تک هسته‌ای تولید محصول در این باغ‌ها را تا 50 یا 60‌درصد نیز بالا ببرد. براساس آزمایش‌های انجام‌شده در این گزارش، چنانچه باغدار گیلاس در هر هکتار از باغ خود یک یا دو کندوی زنبور عسل قرار دهد میزان تولید تا 40‌درصد افزایش خواهد یافت. به جز این، زنبورها به دلیل ظرافت در تشخیص انواع گرده گل و وفاداری‌شان به یک نوع گل، می‌توانند به راحتی بیشترین جابه‌جایی درست گرده‌های یک نوع میوه یا محصول را انجام دهند و به این ترتیب حداکثر بهره‌وری ممکن برای کشاورزان را رقم بزنند. زنبورها همچنین حساسیت بالایی نسبت به انواع سموم کشاورزی و آفت‌کش‌ها دارند.

یک زنبور آلوده به سموم کشاورزی نمی‌تواند وارد کندو شود زیرا موجب مرگ نوزادها می‌شود. این موضوع نقش موثری در انتخاب بهترین گرده‌ها و تولید محصول باکیفیت و عاری از سموم شیمیایی دارد. علاوه بر این زنبورها برخلاف بسیاری از حشرات شعاع پروازی زیادی دارند و این مسأله نیز در انتخاب بیشترین و بهترین گرده‌ها تاثیرگذار است.

نابودی جمعیت حشرات مفید با استفاده بی‌رویه از سموم

عفت رییسی مدیرعامل اتحادیه زنبورداران کشور با تأکید بر نقش زنبورها در حفظ و حراست اکوسیستم طبیعی به «شهروند» توضیح می‌دهد: درحال حاضر زنبورداری به‌عنوان یکی از مشاغل ممتاز کشاورزی در جهان شناخته شده است، زیرا این حرفه علاوه بر این‌که با سرمایه کم ایجاد اشتغال می‌کند یکی از انواع مشاغل سبز به‌شمار می‌آید.

زنبورداری نه‌تنها هیچ‌گونه هزینه‌ای به طبیعت تحمیل نمی‌کند که با نقش مفید حشره در طبیعت و با جابه‌جایی گرده گیاهان قادر است میزان تولید کشاورزی را به‌طور موثر و قابل‌توجهی افزایش دهد. او ادامه می‌دهد: چند عامل جاذبه زمین، باد، جریان آب، حشرات و حیوانات عوامل جابه‌جایی گرده‌ها و ثمرآوری گیاهان در طبیعت به شمار می‌روند که در میان این عوامل، نقش زنبورها به دلیل ساختار حیاتی و زیستی حشره در جابه‌جایی گرده‌ها 90‌درصد است.

در مزارع ایران به دلیل استفاده بی‌رویه از سموم و آفت‌کش‌ها ‌درصد زیادی از جمعیت حشره‌های مفید مانند پروانه‌ها و سنجاقک‌ها نابود شده‌اند. در این بین، تنها جمعیت قابل توجهی از زنبورها باقی مانده‌اند که این موضوع به لطف نقش تولیدی این حشره و تولید مثل صنعتی توسط زنبورداران بوده است. رییسی تأکید می‌کند: با وجودی که نابودی جمعیت حشرات توسط آفت‌کش‌ها توانسته است راندمان تولید کشاورزان ایرانی را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد برخی از آنها به دلیل ناآگاهی مانع از استقرار کندوهای زنبور عسل در مزارع و باغ‌های خود می‌شوند تا آن‌جا که حتی کار به درگیری‌های فیزیکی بین کشاورزان و زنبورداران و نابودی اموال زنبورداران می‌رسد.

دریافت عوارض از زنبورداران آواره!

مدیرعامل اتحادیه زنبورداران کشور با بیان این‌که استقرار کندو یکی از مهم‌ترین مشکلات زنبورداران است می‌گوید: در سال‌های پیش از انقلاب اطراف سدها به‌صورت هوایی بذرپاشی انجام می‌شد تا به این ترتیب جمعیت حشرات مفید و ازجمله زنبورها به این مناطق جذب شوند.

نقش حشرات در این پروسه، جابه‌جایی گرده‌های گل ‌و حمل ذرات نیتروژن به منطقه بود که باعث افزایش میزان ازت خاک و جلوگیری از ریزش کناره‌های سدها می‌شد اما این دانش کم‌کم فراموش شد و جالب است که بدانید درحال حاضر استقرار کندو در اطراف سدها منع قانونی دارد. رییسی ادامه می‌دهد: زنبوردار ایرانی نه‌تنها نمی‌تواند در نزدیکی باغ‌ها، مزارع و سدها کندوهای خود را مستقر کند که نهادهای مختلف برای استقرار کندوها در فواصل قانونی نیز مبالغی از زنبوردار دریافت می‌کنند.

به‌عنوان مثال حدود 4-5 سالی است که قبوضی از شورای ده و دهیاری‌ها به دست زنبورداران می‌رسد که در آن به ازای هر کندو 20 تا 50‌هزار تومان عوارض دریافت می‌شود. تصور کنید زنبورداری که‌هزار کندوی عسل دارد باید سالانه چه مبلغ سنگینی بابت استقرار کندوهای خود بپردازد. این درحالی است که در سایر کشورها و حتی کشورهای درحال توسعه بابت استقرار کندو در مزارع و نقاط روستایی به زنبوردار یارانه دولتی نیز پرداخت می‌شود.

بودجه صفر صنعت زنبورداری در برنامه ششم

مدیرعامل اتحادیه زنبورداران کشور می‌گوید: در ایالات متحده آمریکا زنبورداران نه‌تنها از طرف ارگان‌های مرتبط با کشاورزی و تولید غذا یارانه و مشوق دریافت می‌کنند بلکه نهادهای زیست‌محیطی نیز از نقش این حشره در حفظ اکوسیستم طبیعی غافل نشده و یارانه‌ای برای حمایت از حرفه زنبورداری درنظر گرفته‌اند اما در ایران زنبورداران از هیچ‌گونه حمایت دولتی برخوردار نیستند و اداره کل مرتبط با این صنف در وزارت کشاورزی به یک دفتر کوچک خلاصه شده است.

رییسی همچنین تأکید می‌کند: حدود 3‌سال است که به معاونت باغبانی و زراعت وزارت کشاورزی درخواست تشکیل نشست مشترک داده‌ایم تا نقش زنبورداری در توسعه کشاورزی را به بحث بگذاریم اما هنوز این وزارتخانه به درخواست زنبورداران پاسخ مثبت نداده است. علاوه براین در برنامه ششم توسعه، مجلس برای حرفه‌ای مانند نوغان‌داری یا پرورش کرم ابریشم که تولیدکنندگان اندک آن به یک استان کشور خلاصه می‌شوند ردیف بودجه مستقل درنظر گرفته است اما برای زنبورداری که 75‌هزار تولیدکننده در سراسر کشور را شامل می‌شود، ریالی بودجه پیش‌بینی نکرده است.

اطلاعات مروجان تکراری و ناکافی است


"حسین قربانی" باغدار میوه و تولیدکننده محصولات ارگانیک نیز به «شهروند» توضیح می‌دهد: کشاورزان درباره نقش زنبورعسل در گرده‌افشانی توجیه نشده‌اند. قربانی با بیان این‌که برخی از مروجان کشاورزی نقش منفعلی در آگاه‌سازی کشاورزان ایفا می‌کنند می‌گوید: تاکنون جلسه اطلاع‌رسانی درباره نقش زنبورها در گرده‌افشانی برای کشاورزان برگزار نشده است و این دسته از مروجان نتوانسته‌اند در این‌باره اقدامات کافی و تأثیرگذاری داشته باشند.

آنها معمولا محتوای آموزشی را به‌صورت کتابچه‌ای کوچک و سالی یکبار در اختیار کشاورزان قرار می‌دهند که در این کتابچه‌ها بیشتر به اطلاعاتی اشاره شده است که کشاورزان از آن آگاه بوده و کمتر نکته جدیدی برای یادگیری در اختیار کشاورزان قرار می‌دهند. به همین دلیل و چون دانش مروجان در حد تجربه عملی در مزارع کشاورزی نبوده است کمتر از سوی کشاورز و باغدار مورد پذیرش و استناد قرار می‌گیرند.
طبقه بندی: آموزش، اخبار و اطلاع رسانی، مقالات،

تاریخ : جمعه 26 تیر 1394 | 02:50 ب.ظ | نویسنده : | نظرات
 مدیر عامل اتحادیه سراسری زنبورداران گفت:حضور آفتی جدید در کندو‌های زنبور موجب ایجاد نگرانی میان زنبور داران شده است. عفت رییسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به آفت واروا که از چند سال پیش در کندو نفوذ پیدا کرده، گفت: اقداماتی برای از بین بردن این آفت انجام شده اما جدیدا بیماری تازه‌ای به کندوها نفوذ پیدا کرده است، به گونه‌ای که در عرض مدت نیم‌ساعت کندو خالی می‌شود.

وی با بیان این‌که این بیماری هنوز فراگیر نشده است، اظهار کرد: گزارش‌هایی از استان‌های مختلف مبنی بر وجود این بیماری منتشر می‌شود که باید هرچه سریع‌تر عامل آن پیگیری و از فراگیری آن جلوگیری شود.

عدم توجه به زنبورداری عامل نابودی آن

رییسی با اشاره به جایگاه زنبور عسل در جهان و قیاس ایران و جهان در صنعت زنبورداری گفت: علی‌رغم تاکید و اعتقاد ایرانی مبنی بر مصرف عسل اما متاسفانه این صنعت مورد غفلت واقع شده چرا که در برنامه‌ی ششم هیچ جایگاهی برای این صنعت در نظر گرفته نشده است.

وی ادامه داد: در ردیف بودجه هیچ جایگاهی برای عسل و صنعت زنبورداری علی‌رغم اشتغال 73 هزار نفر در این حوزه در نظر گرفته نشده است.

مدیر عامل اتحادیه سراسری زنبورداران یکی از دلایل صادرات فله‌ای عسل به کشور‌های مجاور را نبود حمایت دولت و در نظر نگرفتن این صنعت در برنامه‌های پنجم و ششم دانست.

فروش تضمینی عسل طبیعی در تهران

رییسی اظهار کرد: بر اساس صحبت‌های صورت گرفته با برخی از زنبور داران قرار بر این شده که یک‌سری مراکز توزیع عسل طبیعی به صورت عرضه مستقیم عمده و خرده فروشی ایجاد شود.

ایران رتبه 8 زنبورداری در جهان

وی با بیان این‌که آمار و ارقام در صنعت زنبور‌داری چندان معتبر نیست، اظهار کرد: در حال حاضر رتبه‌ی ایران در زنبورداری هشت و در تولید 11 عنوان می‌شود، اما به عقیده من این رتبه تاعدد 15 نزول پیدا کرده است و این در حالی است که در گذشته رتبه ایران از نظر تولید نیز در رده هشتم جهان بوده است.

مدیر عامل اتحادیه سراسری زنبورداران در خصوص قیمت طبیعی عسل اظهار کرد:در حال حاضر قیمت یک کیلو عسل طبیعی استاندارد 35 هزار تومان است. طبقه بندی: اخبار و اطلاع رسانی، آموزش،

تاریخ : سه شنبه 26 خرداد 1394 | 02:48 ب.ظ | نویسنده : | نظرات

شاید شما هم از آن دسته افرادی باشید که تا کلمه حشره را می‌شنوند، فقط یاد سوسک و ملخ و موریانه و کلا حشراتی می‌افتند که برای ما دردسر درست می‌کنند. انگار در ذهن بعضی‌ها کلمه حشره معادل آفت است. اما حقیقت چیز دیگری است. هرچند بسیاری از آفت‌های دام‌ها و گیاهان، از گروه حشرات هستند ولی همه حشرات هم زیانبار نیستند. بسیاری از حشرات مفید و در خدمت طبیعت هستند. اگر به کفشدوزک‌ها و یا زنبورعسل فکر کنیم، متوجه زیبایی‌های دنیای حشرات هم می‌شویم. در جهان ما، حشرات مفید بسیاری زندگی می‌کنند که یکی از آنها زنبور عسل است. زنبورعسل یکی از حشراتی است که از هر نظر به آن نگاه کنید متوجه اهمیت آن می‌شوید. هم برای ما نوعی ماده غذایی بسیار مقوی یعنی عسل تولید می‌کند ـ که از خواص آن کم و بیش آگاهی داریم ـ و هم در طبیعت به عنوان یک حشره گرده‌افشان، گیاهان را بارور می‌کند تا جایی‌که برخی از گیاهان فقط با این حشره بارور می‌شوند و بنابراین می‌توان گفت این گیاهان، ادامه نسل خود را مدیون این حشره دوست داشتنی هستند. امروزه در صنعت کشاورزی، زنبورداری یکی از شاخه‌های مهم تولیدی محسوب می‌شود. در این صفحات دانشمند، نگاهی داریم به زندگی زنبورهای عسل.


از نگاه علم زیست‌شناسی، زنبورعسل گونه‌های مختلفی دارد. گونه بسیار معروف آن که به نام زنبورعسل اروپائی نامیده می‌شود، در منابع علمی‌با نام Apis mellifera معروف است. در این اسم لاتین، کلمه Apis به معنی "زنبور"، mella به معنی "عسل" است و ferre در زبان لاتین، معنی "دارنده" و یا "تولیدکننده" را می‌دهد. با این حساب، نام علمی ‌زنبورعسل، "زنبور تولیدکننده عسل" معنی می‌دهد. این نام را جناب کارل لینه، دانشمند مشهور سوئدی در سال 1758 میلادی روی آن گذاشته است. این دانشمند همه موجوداتی که تا آن زمان شناخته شده بود را طبقه‌بندی کرد و برایشان نام انتخاب کرد! طبق این طبقه‌بندی، زنبورعسل در سلسله جانوران، شاخه بندپایان، رده حشرات، راسته بال غشائیان، و خانواده زنبورها قرار می‌گیرد.
زنبور عسل که قدمتی برابر با 180 میلیون سال دارد، در ابتدا حشره بومی ‌مناطقی از اروپا، و نیز آسیا و آفریقا بوده است. این حشره در سال‌های اولیه دهه1600 میلادی، وارد آمریکای شمالی شد و بعد از آن در کل آمریکا گسترش پیدا کرد. قدمت این حشره تا حدی است که نقاشی‌هایی از آن، در مقابر فراعنه مصر و در یک غار در اسپانیا دیده شده است.


زنبورداری در ایران نیز سابقه‌ای قدیمی ‌دارد. در دوره هخامنشیان نگهداری زنبورعسل در ایران رواج داشته است و از عسل به عنوان یک ماده شیرین غذایی و دارویی استفاده می‌کردند، پیدا شدن دشنه مفرغی در لرستان منقش به شکل زنبورعسل و متعلق به 800 سال پیش از میلاد، نشانه قدمت آشنایی ایرانیان با این حشره مفید است. با پیشرفت پرورش زنبورعسل در اروپا و امریکا و با ورود کندوهای مدرن و ملکه‌های هیبرید (دو رگه) به کشور از سال 1335 به بعد، علاقه‌مندانی در نقاط مستعد برای تولید عسل در کشور به ایجاد واحدهای بزرگ صنعتی پرورش زنبورعسل توجه کردند. نگهداری زنبورعسل در اکثر مناطق خوش آب و هوای کشور زیاد بوده و هست. در بعضی از مناطق نگهداری کندوهای بومی مرسوم است ولی آمار سال‌های اخیر نشان می‌دهد که کندوهای بومی‌کم شده و جای خود را به کندوهای مدرن داده است. درحال حاضر زنبورداری در کلیه مناطق ایران جز مناطق کویری کشور گسترش پیدا کرده است.


زنبورهای عسل مانند سایر حشرات، بدنی سه قسمتی شامل سر، سینه و شکم دارند. سینه آنها دارای سه بند، و شکمشان، شش‌بندی است. دارای سه جفت پای سینه‌ای هستند و یک جفت شاخک دارند که به کار حواس بویایی و لامسه و شنوایی می‌آید. این حشرات مثل همه خویشاوندانشان دارای سه عدد چشم ساده به نام Ocelli و دو چشم مرکب هستند که از واحدهایی به نام Ommatidi ساخته شده‌اند. حشرات، از جمله زنبور عسل دارای اسکلت خارجی یا همان کوتیکول هستند که عضلات بدن به آن می‌چسبند. یک لایه نازک مومی‌روی کوتیکول زنبور را پوشانده و از این رو بدن حشره ضد آب است.


زندگی اجتماعی
در اجتماع زنبورهای عسل سه نوع زنبور به طور مشخص دیده می‌شوند. ملکه، کارگرها و زنبورهای نر. هر کدام از این انواع زنبور (طبقه اجتماعی) با توجه به سن، دارای وظایف مشخصی هستند. در واقع در یک کندو تقسیم کار به خوبی‌انجام شده است. در مناطق آب و هوایی معتدل زنبورهای عسل به صورت کلونی زمستانگذرانی کرده و ملکه در اواخر زمستان و با بلند شدن طول روز تخم می‌گذارد. زنبور ملکه تنها زنبور ماده بارور است و نوزادانی که از تخم خارج می‌شوند جمعیت کندو را تشکیل می‌دهند. به جز یک مرحله کوتاه که ملکه برای جفت‌گیری با نرها از کندو خارج می‌شود و اقدام به پروازهای طولانی می‌کند و یا گاه در شرایطی که با چند زنبور کارگر برای تشکیل جمعیت جدیدی از کندو فرار می‌کند، در سایر موارد به ندرت کندو را ترک می‌کند. حجره‌هایی که قرار است ملکه در آن تخم بگذارد قبلا توسط زنبورهای کارگر ساخته می‌شود. تخم‌ها به شکل رشته باریک سفیدرنگی در کف حجره‌های بدون سرپوش گذاشته می‌شوند. پس از سه روز، لارو سفید کوچک و براقی از آن خارج می‌شود که همان نوزاد کرمی‌شکل زنبور است که تا یازده روز به همین شکل باقی مانده و توسط کارگرهای پرستار تغذیه می‌شوند. پس از آن مرحله شفیرگی است که طول دوره آن بسته به طبقه اجتماعی زنبور متفاوت است. جالب است بدانید که تا روز نهم دوران نوزادی زنبور، حجره‌ها به صورت سرباز بوده و پس از آن کارگرها روی آنها را می‌پوشانند. بعد از خروج زنبورهای بالغ از شفیره‌ها، وظایف مختلفی بسته به سنشان بر عهده می‌گیرند. در ده روز اول زندگی زنبورهای کارگر، آنها مسئول تمیز کردن کندو و تغذیه لاروها هستند و پس از آن شروع به ساختن حجره‌ها با موم می‌کنند. در حدود 16 تا20 روزگی از زنبورهای مسن‌تر شهد گل و دانه گرده که به کندو آورده می‌شود را تحویل گرفته و در حجره‌ها ذخیره می‌کنند. بعد از 20 روزگی آماده ترک کندو برای جستجوی شهد هستند که این وظیفه تا آخر عمر تغییر نمی‌کند.


جمعیت یک کندوی سالم در اواسط تابستان تقریبا بین 40 تا 80 هزار زنبور است. جالب است که هم ملکه و هم زنبورهای کارگر در سه روز اول زندگی از ژل رویال تغذیه می‌کنند اما بعد از این مدت کارگرها از شهد گل و دانه گرده و یا عسل رقیق می‌خورند در حالیکه ملکه، تا آخر عمر از ژل رویال تغذیه می‌کند. سه یا چهار زنبورکارگر همیشه در کنار ملکه بوده و مسئول حفاظت و تغذیه ملکه با ژل رویال هستند. ژل رویال یک ماده بسیار مغذی است که حدود 70 درصد آن آب است و نیز دارای مواد پروتئینی و اسید‌های امینه مثل پرولین، لیزین و اسیدگلوتامیک و قندهای گلوکز، فروکتوز، سوکروز و نیز دارای آنزیم‌های گلوکوزاکسیداز و اسید فسفاتاز می‌باشد. ملکه و کارگرها از نظر ژنتیکی هیچ تفاوتی با هم ندارند، ولی عمر ملکه تا پنج سال و کارگرها حداکثر شش ماه است. دلیل این تفاوت چیزی نیست جز تغذیه ملکه با ژل رویال.


ملکه در اجتماع زنبور نقش بسیار مهمی‌دارد؛ از تولید نسل و در واقع جمعیت زنبورها گرفته و مهم‌تر اینکه ملکه عامل وحدت اجتماع زنبورهاست، زیرا بقیه زنبورها از آن اطاعت می‌کنند. اگر در شرایطی ملکه پیر یا بیمار شود و یا بمیرد، جمعیت کندو به فکر جایگزین برای ملکه افتاده و برای همین کارگرهایی که مسئول رسیدگی به تغذیه نوزادان هستند به یکی از لاروها، به جای سه روز تا آخر دوره رشد، ژل رویال می‌دهند تا نوزاد تبدیل به ملکه جدیدی شود. گاه در شرایط خاصی و در مرحله‌ای از زندگی اجتماعی زنبورها، دو ملکه (ملکه جوان و ملکه قدیمی) همزمان در کندو حضور دارند. دلیل وجود دو ملکه همزمان مربوط به سطح فرمون‌هایی است که موجب یکپارچگی و هماهنگی فعالیت‌های اجتماعی زنبور‌ها می‌شود. پیدا شدن ملکه جدید همزمان با ملکه قبلی نوعی شورش و نابسامانی در جامعه زنبورهای عسل به دنبال خواهد داشت. در این شرایط اگر ملکه جوان در کشمکش با ملکه قدیمی‌ شکست بخورد با تعدادی از کارگرها کندو را ترک کرده و جمعیت جدید را پایه‌گذاری می‌کند. اما اگر برنده این جدال ملکه جوان باشد، ملکه قدیمی ‌محکوم به مرگ است و ملکه جوان امور جامعه را به دست خواهد گرفت.


زنبور‌های کارگر از نظر جنسیت، ماده‌های نابارور هستند و بنابراین توانایی جفت‌گیری با نرها را ندارند. این زنبورها موم را که برای ساختن کندو ضروری است ترشح می‌کنند، کندو را تمیز و مرتب نگه می‌دارند، به پرورش نوزادان می‌پردازند، از کندو محافظت می‌کنند و به جمع‌آوری شهد و دانه گرده می‌پردازند.


نکته جالبی‌در مورد نیش زدن زنبور‌ها وجود دارد، زنبورهای کارگر فقط یک‌بار می‌توانند از نیش خود استفاده کنند چرا که اندام نیش آنها دارای خارِ برگشته است که پس از نیش زدن، در بدن موجودی که نیش زده شده، باقی مانده و از بدن زنبور کنده می‌شود، بنابراین زنبور به‌علت پاره شدن شکم و خونریزی ناشی از آن می‌میرد. در حالی‌که زنبور ملکه تا چندین بار از نیش‌اش استفاده می‌کند.


رقص زنبورها
بشر برای اولین بار با مطالعه زندگی زنبورها در کندو‌های شیشه‌ای متوجه شد که زنبورهایی که از بیرون می‌آیند شروع به حرکات موزون می‌کنند. این بررسی در سال 1888 توسط دانشمندان حشره‌شناس انجام شده است. محققان در سال 1945 با بررسی دقیق‌تر روی این موضوع متوجه شدند که دو نوع حرکت موزون در زنبور‌ها وجود دارد. نوع اول رقص نیم دایره‌ای است که زنبور یک نیم‌دایره در جهت ساعت‌گرد و یک نیم‌دایره در جهت پادساعت‌گرد می‌چرخد و این حرکت را چندین بار تکرار می‌کند و نوع دوم، رقص دم‌جنبانکی است که در آن زنبور قسمت انتهایی شکم را به شدت می‌جنباند. در این رقص‌ها جهت گل‌ها و فاصله آنها تا کندو به دیگر زنبورهایی که مسئول جمع‌آوری شهد هستند، نشان داده می‌شود. در واقع زنبورها با رقص خود محل خورشید را نشان می‌دهند و جهت مسیری که زنبورهای شهد جمع کن، باید برای رسیدن به گل و آوردن شهد بروند را با توجه به محل خورشید برایشان مشخص می‌کنند. اگر فاصله شهد از کندو کمتر از 100 متر باشد زنبورها از رقص نیم‌دایره‌ای و اگر از صد متر بیشتر باشد از رقص دم‌جنبانکی استفاده می‌کنند. در صورتی که فاصله گل‌ها از کندو بیشتر از صد متر باشد، تعداد جنباندن شکم در 15 ثانیه مسافت دقیق را مشخص می‌کند. مثلا اگر فاصله، 600 متر باشد زنبور در 15 ثانیه ده بار شکم خود را حرکت می‌دهد.
طبقه بندی: آموزش، مقالات،

تاریخ : یکشنبه 9 فروردین 1394 | 12:12 ب.ظ | نویسنده : | نظرات

زنبور عسل نخستین بار در اوایل دهه ۱۶۰۰ به این سرزمین ( امریکا )  وارد شد . این کار توسط  مهاجران  اروپایی  صورت گرفت . زنبورهایی که در آن زمان  با کشتی به امریکا  آورده شدند از نژاد سیاه اروپایی       ( apis  mellifera mellifera)    بودند . در امریکا به این زنبور ها ” سیاه آلمانی ” گفته میشود .زنبورهای آلمانی ( سیاه اروپایی ) برای مدت های طولانی استفاده میشدند . آنها نیش زن عصبی و کم محصول بودند  اما پس از چند دهه  با نژاد ایتالیایی که خصوصیات بهتری داشت جایگزین شدند . زنبورداران هم که از زنبورهای سیاه حسابی شاکی بودند از زنبورهای ایتالیایی استقبال کردند .امروزه زنبور سیاه در امریکا به ندرت یافت میشود .

زنبورهای ایتالیایی امروزه نژاد اصلی زنبورستان های امریکا را تشکیل میدهد . به دلایل زیادی این زنبورها بسیار محبوب هستند . به چند دلیل ۱-  از نظر آرامش متوسط  خوب هستند . نیش کم میزنند و روی قاب ها  آرام می نشینند . ۲-  با شرایط  آب و هوایی معتدل آمریکا خوب کنار می آیند ۳- علاقه ای به جمع کردن بره موم ندارند و ۴- با  بچه دادن  میانه خوبی ندارند
 بحث اصلی در مورد زنبورهای ایتالیایی تخمریزی و تولید نسل بسیار بالای آنهاست . عالیست البته زمانی که شهد و گرده به وفور در طبیعت وجود داشته باشد  نه زمانی که گل ها در حال ناپدید شدن هستند.
نکته اینجاست که این نژاد کل بهار و تابستان و پاییز را به شدت تخمریزی میکنند. زنبوردار مجبور است زمانی که شهد کم میشود به آنها تغذیه دستی بدهد . این ممکن است باعث مخلوط شدن شربت شکر با عسل کندو شود .در طول سالهای گذشته زنبورهای ایتالیایی نژاد غالب زنبورستان های امریکا را شکل میدادند . اما امروزه برایشان رقیبی جدی به نام کارنیولان بوجود امده است .

کارنیولان ( apis mellifera carnica)   زنبورهای سیاه-خاکستری رنگی هستند که زادگاه شان کشور اسلونی است . محبوبیت کارنیولان به چند دلیل به سرعت افزایش یافت  :اول :  آرامش و عدم نیش زدن  ۲ – مقاومت به بیماری های نوزادان ۳- رشد بهاره سریع  ۴- جمعیت کم زمستان گزران که این به معنی ذخیره شدن عسل است .

تنها نقطه ظعف آن ها در مقابل زنبورهای ایتالیایی  تمایل به بچه دادن است  که زمانی اتفاق می افتد که نوزاد زیادی تولید شده باشد .

دیگر نژاد زنبورهای غربی زنبورهای نژاد قفقازی هستند . اصل آنها از دره های عمیق قفقاز مرکزی است . منطقه ای مهم بین اسیا و اروپا و خاورمیانه .آنها زنبورهایی تیره رنگ و  آرام هستند  و از اینکه زنبوردار درب کندویشان را باز کند اصلا ناراحت نمیشوند . رشد بهاری آرامی دارند اما در اواسط تابستان جمعیت بسیار زیادی خواهند داشت . چند عادت منفی دارند که باعث رنجش زنبوردار میشوند . یکی علاقه دیوانه وار به جمع کردن بره موم است . دیگر گم شدن (جابجایی بین کندوها – عدم مسیر یابی ) است . علاقه به غارت دارند و این اصلا مورد پسند زنبوردار نیست

تازه ترین نژاد وارد شده به امریکا زنبورهای روسی هستند که در این چند سال طرفداران زیادی پیدا کرده اند . این نژاد ترکیبی هیبرید است از زنبورهای (apis mellifera)   که در منطقه پریمورسکی در شرق روسیه بوجود آمده اند
 در اواسط دهه ۱۸۰۰ زنبورداران آن منطقه زنبورهای اروپایی را به سرزمینشان بردند و در کنار زنبورهای  هندی ( cerana ) که از قبل در آنجا ساکن بودند مستقر کردند .
حدس زده میشود که زنبورهای اروپایی از طریق زنبورهای هندی به انگل واروآ مبتلا شده اند و طی ۲۰۰ سال مقاومت طبیعی نسبت به واروآ پیدا کرده اند .
به هر حال آنها اکنون مقاومت بیشتری نسبت به زنبورهای اروپایی در مقابل  واروآ از خود نشان میدهند.
زنبورهای روسی سیاه رنگ هستند . جمعیت زمستان گذران کمی دارند اما در مقابل سرما بسیار مقاومند. عسل زیادی تولید میکنند اما تولید نوزاد را در تابستان خیلی زود متوقف میکنند. به این ترتیب عسل زیادی ذخیره میشود . آنها علاقه زیادی به ساخت شاخون و بچه دادن دارند
طبقه بندی: آموزش، اخبار و اطلاع رسانی،

تاریخ : پنجشنبه 6 فروردین 1394 | 06:39 ب.ظ | نویسنده : | نظرات
 برای تامین شرایط مناسب جفتگیری ملكه تولید زنبورهای نر از نژاد خوب و به تعداد مورد نیاز اهمیت زیادی دارد.همان طور كه عسل برای زنبوردار اهمیت دارد وجود زنبور نر برای پرورش دهنده ملكه ضروری و مهم است.از این رو برنامه ریزی دقیق برای تولید زنبورهای نر مناسب امر مهمی به شمار میرود.دوره دگردیسیزنبورهای نر طولانی تر از زنبورهای كارگر و ملكه ست و فاصله بلوغ انها با ملكه نیز بسیار زیاد است.اولا به دلیل اینكه ملكه 16 روزه و نرها24 روزه متولد میشوندباید اختلاف زمانی 8 روزه مورد توجه قرار گیرد.ثانیا بلوغ جنسی نرها طولانی تر از ملكه است زیرا ملكه بین 10-4 روزه ونرها14-10روزه بالغ میشوند،بنابر این برای تطبیق زمان جفتگیری انها باید مسائل مذكور مورد بررسی قرار گیرد.

به طور كلی 8 عدد زنبور نر بالغ برای جفتگیری با ملكه مورد نیاز است.یك قاب كه دو طرف ان توسط ملكه تخم نر ریخته شده باشد حاوی حدود 3000عدد تخم است كه از این تعداد2000سلول تولد یافته و بقیه تلف میشوند.از یك سو از 2000زنبور نر باقی مانده تا زمان بلوغ جنسی حدود 20درصد انها از بین میروند و از سوی دیگر همه انها همزان به بلوغ جنسی نمی رسند. معمولا 50درصد كل نرها به طور كامل بالغ شده و اماده جفتگیری با ملكه هستند.یك تولید كننده ملكه باید به ازاء هر ملكه حدود 40زنبور در نظر بگیرد.

روش كار

همان طور كه برای پرورش ملكه مادری(كندوی مادری)روش مخصوصی وجود دارد در مورد تولید نرها نیز به كندوی پدری نیاز است.باید كلنی پدری را با صفات معینی مانند تولید بالا و ارامش و مقاومت برتر انتخاب كرد.این كندوها باید حدود یك ماه قبل از شروع اولین پیوند سلول ملكه زنبورعسل سازماندهی و تغذیه وانتخاب شوند.تغذیه كلنی های پدری با استفاده از خمیر كمكی و شربت قند یا عسل باید حدود 5/1ماه قبل از شروع پیوند صورت گیرد.

روز46=12روز+24روز+10روز=مدت تغذیه كلنی پدری(قبل از پیوند)

12(بلوغ جنسی نرها)24(از تخم تا تولد نرها)10(قبل از تخمریزی ملكه)

به ازاء هر 200 كندوی جفتگیری ملكه زنبورعسل باید یك كندوی پدری سازماندهی نمود.بیشتر تولید كننده ها كلنی پدری را به تناسب ظرفیت تولید ملكه  خود تهیه می كنند.روشهای پرورش زنبورهای نر متفاوت بوده و هر كدام شرایط و ویژگیهای خاص خود را دارا می باشند كه ذیلا هر كدام توضیح داده می شوند.

 روش اول- در كلنی های پدری شانهای عسل روباز را در طرفین كندو قرار داده و سپس بقیه شانهای شفیره مسن را می چینند و یك شان گرده گل در وسط و مجاور پوكه حاوی تخمهای نر قرار می دهند و بقیه فضا را به قابهای شفیره كارگران مسن اختصاص می دهند.در صورت فقدان عسل كندو را با شربت و غذای كمكی تقویت می كنند.هر 10الی15 روز یك قاب پوكه مخصوص تخمریزی نر ها  توسط ملكه در كندو قرارداده می شود.كلنی بعد از مدتی پر جمعیت شده  و با كمبود جا مواجه می شود.در این حالت باید یك نیم طبقه در زیر كندو قرار داده شود تا زنبورهای صحرایی در طبقه پایین تردد كنند.شفیره های طبقه بالا  پس از تولد عسل را از پایین به بالا می برند و در پوكه ها قرار می دهند.همیشه باید جای پوكه های پایین را با عسلهای بالا تعویض كرد.

روش دوم- در این روش بعضی از تولید كنندگان از یك ملكه چندین ملكه تولید كرده و تعداد زیادی از ملكه های تولید شده را گاز كربنیك می دهند تا در شروع تخمریزی انها تسرسع شود.استفاده از گاز كربنیك مدت15 روزه تخمریزی را به 4-3روز تقلیل می دهد. گاز كربنیك محرك هورمون G.H (Gournol horemone) یا هورمون جوانی است.

روش سوم- استفاده از نر های تولید شده توسط كارگرهای تخمگذار است.گرچه تعداد این نرها در كلنی كم است اما نرهای  خوبی خواهند شد.با خروج ملكه و یتیم كردن كردن كلنی كارگرها نر زا شده  ودر داخل پوكه تخمگذلری می كنند.البته این كار بسیار طولانی بوده و دیر صورت میگیرد.برای یك تولید كننده حدود 200-100عدد زنبور نر به طور كافی در زنبورستان وجود دارد اما برای تولید كنندگان ملكه های تجارتی و در سطح فراوان لازم است كه حتما كلنی های پدری تشكیل شود.متاسفانه در ایران هیچ سازمانی فاصله و ظرفیت زنبورستانها را كنترل نمی كند و زنبورداران نیز این مسئله را رعایت نمی كنند.در چنین وضعیتی كه كنترلی وجود ندارد باید تولید كنندگان ملكه خود به فكر تولید و افزایش تعداد زیادی زنبور نر از كندوهای خوب باشند تا اثرات سوء و نامطلوب حاصل از نرهای غریبه و ناخواسته را خنثی كنند.در غیر این صورت باید از تلقیح مصنوعی استفاده نمایند.از این رو باید همیشه یك ماه قبل از شروع پیوند پوكه مخصوص نرها در كلنی های پدری قرار گیرد تا ملكه زنبورعسل در انها تخمریزی كند.یك كلنی متوسط ده قابی پدری می تواند حداكثر 4 تا5 هزار زنبور نر را نگهداری كند و اگر این كلنیخوب تغذیه نشود زنبورهای نر حاصله اسپرم خوب تولید نخواهند كرد.طبقه بندی: آموزش،

تاریخ : جمعه 15 اسفند 1393 | 08:32 ق.ظ | نویسنده : | نظرات
آب پیاز یکی از بهترین درمانهای خانگی برای ضعیف شدن و ریزش موها می باشد. سولفور موجود در آن ، گردش خون را افزایش داده ، فولیکول های مو را تحریک نموده و رشد آنها را افزایش می دهد. سولفور یکی از واحدهای اولیه ی سازنده مو می باشد که برای  داشتن کلاژن سالم  و کراتین مورد نیاز می باشد. بسیاری از آمینو اسیدها، واحدهای سازنده پروتئین، حاوی سولفوربوده  و پروتئین کراتین دارای مقدار زیادی از آمینو اسیدهای حاوی سولفور می باشد.

همچنین مطالعات نشان می دهد که پیاز برای درمان ریزش مو نیز مفید می باشد. علاوه براین، آب پیاز به مسائلی مانند شوره مو و التهابات پوست سر و همینطور از بین موهای خاکستری کمک می نماید. دستورات زیر علاوه بر کاهش ریزش مو، بخاطر داشتن عسل ، شفافیت و صافی موها را نیز افزایش می دهد. عسل حاوی آنتی اکسیدان و خاصیت مرطوب کنندگی می باشد.

مواد لازم:
·        1 عدد پیاز
·        عسل
·        چاقو
·        غذاساز
·        صافی
·        کاسه
·        قاشق
·        قاشق های اندازه گیری
·        عصاره ی روغن دلخواه

مراحل:
1.     پیاز را پوست بگیرید، خرد کنید و داخل غذاساز بریزید.
2.     پیازهای له شده را داخل یک صافی بریزید. با استفاده از یک قاشق آب آنها را خارج کنید.
3.     یک تا دو قاشق غذاخوری عسل به آب پیاز اضافه نمایید.
4.     چند قطره روغن دلخواه مانند روغن اسطوخودوس اضافه نمایید.
اکنون ماسک موی خانگی و طبیعی آب پیاز و عسل شما آماده می باشد.

طرز استفاده:
1.     قسمتی که دچار ریزش شده است یا تمامی پوست سر را با این مخلوط ماساژ دهید.
2.     موها را با کلاه دوش بپوشانید و اجازه دهید تا صبح بماند. یا حداقل نیم ساعت این مخلوط را روی موها نگه دارید.
3.     موها را صبح روز بعد با آب بشویید.
4.     این شیوه ی درمان ریزش موها را چند ماه دنبال نمایید تا از نتیجه ی آن رضایت کامل را کسب نمایید.

نکات:
·        بجای استفاده از غذا ساز برای له کردن پیاز ، می توانید آن را رنده کرده و آب پیاز را خارج نمایید. برای گرفتن آب پیاز بجای صافی می توانید از یک پارچه توری استفاده نمایید. همچنین می توانید برای انجام این کار از آب میوه گیری استفاده نمایید.
·        برای جلو گیری از آمدن اشک هنگام خرد کردن پیاز، 15 دقیقه قبل آن را داخل فریزر قرار دهید.
·        اگر تمایل به اضافه کردن عصاره دارید، می توانید ازعرق رزماری، اسطوخودوس، نعناع یا سایر عصاره های  مشابه که سبب افزایش رشد مو می گردند استفاده نمایید.
·        همچنین می توانید کمی آب لیمو یا گلاب را به این ماسک بیافزایید تا بوی خوبی به آن بدهد.طبقه بندی: آموزش، اخبار و اطلاع رسانی،
برچسب ها: درمان قطعی ریزش مو، آب پیاز و عسل،

تاریخ : دوشنبه 11 اسفند 1393 | 08:12 ق.ظ | نویسنده : | نظرات
عضو هیأت‌مدیره انجمن گوش، گلو و بینی گفت: مصرف شیر و عسل‌ گرم به‌خصوص در بچه‌ها اگر حساسیت نداشته باشند می‌تواند از مهم‌ترین راه‌هایی باشد که اجازه ندهد سرماخوردگی به سینوزیت تبدیل شود.
کاوه کیوانی اظهار داشت: سینوزیت به‌طور کلی به التهاب ناحیه سینوس و بینی اطلاق می‌شود که این عارضه می‌تواند به‌صورت حاد یا مزمن باشد اما آنچه با شروع فصل پاییز و زمستان بیشتر شاهد آن هستیم سینوزیت حاد است. وی با بیان اینکه مهم‌ترین عامل ایجاد‌کننده سینوزیت حاد ویروس‌های دستگاه تنفس فوقانی هستند، تصریح کرد: بیشتر سینوزیت‌های حاد از سرماخوردگی آغاز می‌شوند که در آن دهانه سینوس‌ها بسته شده و میکروب‌ها داخل سینوس رشد می‌کنند و از مقابله سلول‌های دفاعی با این میکروب‌ها چرک ایجاد شده و فرد مبتلا می‌شود. کیوانی با بیان اینکه برخی افراد زمینه‌هایی برای ابتلا به این عارضه دارند، تصریح کرد: مهم‌ترین راه پیشگیری از سینوزیت، پیشگیری از سرماخوردگی است؛ چرا که رعایت بهداشت و جلوگیری از سرماخوردگی حرف اول را در این زمینه می‌زند و این موضوع شامل تنفس در هوای تمیز و سالم، دوری از دود سیگار و هوای آلوده تا حد امکان، پرهیز از قرار گرفتن در مکان‌های پرازدحام و دوری از افراد سرماخورده می‌شود.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین نکته پیشگیری از سینوزیت شستن دست‌ها با صابون است، خاطرنشان کرد: شایع‌ترین راه انتقال ویروس‌ها دست‌های آلوده است، بنابراین توصیه می‌شود قبل از غذا خوردن و خوابیدن و هنگامی که فرد وارد خانه می‌شود دست‌های خود را بشوید. این متخصص گوش، گلو و بینی ادامه داد: استفاده از هوای مرطوب، مصرف مایعات زیاد به‌خصوص مایعات گرم در این فصل و مصرف شیر و عسل‌ گرم به‌خصوص در بچه‌ها اگر حساسیت نداشته باشند می‌تواند مهم‌ترین راه‌هایی باشد که اجازه ندهد سرماخوردگی به سینوزیت تبدیل شود.

وی با بیان اینکه مصرف برخی داروها می‌تواند در درمان این عارضه مؤثر باشد، گفت: البته آنتی‌بیوتیک در این عارضه بدون تجویز پزشک نمی‌تواند مؤثر باشد و بیمار نباید در این زمینه اصرار کند چرا که بیشتر بیماری‌های ویروسی بدون آنتی‌بیوتیک خوب می‌شوند اما اگر توسط پزشک تجویز شد دوره مصرف آن باید تکمیل شود. کیوانی ادامه داد: سرمای هوا موجب بیشتر شدن سینوزیت می‌شود، بنابراین کسی که سرما خورده و مستعد ابتلا به سینوزیت است اگر در معرض سرمای شدید قرار گیرد به سمت سینوزیت می‌رود، پس بیشترین توصیه به این افراد به‌خصوص موتورسواران پوشاندن جلوی بینی است که هوای سرد وارد بینی نشود.طبقه بندی: اخبار و اطلاع رسانی، آموزش،
برچسب ها: پیشگیری از سینوزیت، شیر و عسل،

تاریخ : یکشنبه 10 اسفند 1393 | 11:09 ب.ظ | نویسنده : | نظرات
یکی از ماسک های پر طرفدار در زیبایی ، ماسک عسل و پرتقال است. این ماسک با حفظ رطوبت پوست و برداشتن یک لایه نازک از پوست باعث شادابی آن می شود.برای این منظور ،یک قاشق عسل را با دو قاشق آب پرتقال کنید.برای اینکه عسل و آب پرتقال با هم بهتر مخلوط شود ، آب پرتقال را کمی گرم کنید سپس باهم مخلوط کنید.این ماسک را به مدت ۲۰ دقیقه روی پوست تان بگذارید وسپس با اب ولرم شست وشو دهید.
ماسک شیر و پرتقال هم یکی دیگر از ماسک های مناسب برای روشن تر کردن پوست است.برای این منظور می توانید آب پرتقال را با کمی شیر و ارد جو دوسر مخلوط کنید و به مدت ۱۵ دقیقه روی صورت تان بگذارید.سپس با آب ولرم شست وشو دهید.طبقه بندی: آموزش، اخبار و اطلاع رسانی،

تاریخ : شنبه 9 اسفند 1393 | 07:59 ق.ظ | نویسنده : | نظرات
۳۳) جمع‌آوری توشه برای روزهای سرد و سخت زمستان:
زنبورها در تابستان با تمام نیرو با استفاده از انرژی خورشید شهد گل را با آمیختن نور خورشید به آن جمع‌آوری و پس‌انداز می‌کنند تا در روزهای سرد پاییزی و زمستانی آسوده باشند. ما انسانها روزهای سختی را در پیش داریم، روزی که دست ما به جایی بند نیست.
بنابراین باتوجه به حدیث شریف دنیا مزرعه آخرت است باید برای روزهای آتی جهان آخرت زاد و توشه مناسب و تقوی، حسن خلق، صبر، نماز، انس با قرآن و عترت(ع) جمع کنیم.میگنا دات آی آر.همچنین برای ادامه زندگی دنیوی خود محتاج دیگران نباشیم و دست خود را به سوی هرکس دراز نکنیم، عزت نفس خود را حفظ کنیم.جالب توجه است که زنبور بدون یک لحظه استراحت وقتی که محموله‌اش را به زنبور مخصوص حمل و نقل تحویل می‌دهد بلافاصله و بدون توقف به دنبال کار خود می‌رود.

۳۴) پرستاری شایسته از همنوعان:
بعضی از زنبورها که وظیفه‌شان پرستاری از تخم، لارو،‌ شفیره و ملکه است جمعا باید از ۴۷ هزار تخم، لاروف شفیره و ملکه پرستاری کنند این خود قابل تامل است.

۳۵) گرامیداشت روز جشن عمومی:
معمولا زنبوران روز مهاجرت خود را جشن فداکاری می‌گیرند و یک روز فقط در عمرشان بیکاری و جشن است آن هم همین روز مهاجرت است که با اشتها و میل خود عسل می‌خورند آن هم فقط از دسترنج خودشان نه دیگران. در این روز زنبور عسل به علت خوشحالی نیش نمی‌زنند. اصلا آن قدر مست و هیجان‌زده هستند که به دشمن خود توجه نمی‌کنند. مربی یا زنبور دار به راحتی با دست می‌تواند بچه زنبور را بگیرد و در سبد یا جعبه بریزد.
▪ تذکر: هر وقت ملکه جوان می‌خواهد به دنیا بیاید ملکه پیر یا حاکم وقت تعدادی از زنبورهای کارگر حدود ۷۰ هزار عدد را با خود همراه می‌کند و مهاجرت می‌کنند و به صورت خوشه‌ای یک جا جمع می‌شوند که در اصطلاح به آن بچه زنبور می‌گویند. این جمعیت، خانه آباد و پر از عسل خود را برای نوزادان و نسل آینده رها کرده خود را برای درست کردن خانه جدید آماده می‌سازند. اگر صاحب کندو متوجه بچه زنبور یا همان خوشه زنبور شود و آنها را وارد یک کندوی خالی کند یک کلنی جدید به وجود می‌‌آید در صورتی که زنبوردار آنها را نگیرد زنبورها بعد از چند ساعت همگی به همراه ملکه به حرکت درآمده خودشان شکاف کوه صخره یا درخت کهن را برای خانه انتخاب می‌کنند و مشغول خانه‌سازی و جمع‌آوری عسل می‌شوند.

۳۶) وفاداری نسبت به حاکم یا رهبر:
زنبور عسل در سخت‌‌ترین شرایط از ملکه خود محافظت می‌کند. بعضی مواقع اتفاق می‌افتد که هزاران زنبور به دلیل عوامل مختلف می‌میرند ولی ملکه در میان لاشه‌ها و زنبورهای نیمه‌جان زنده مانده است یعنی یک دیوار جاندار درست می‌کنند تا از ملکه خود محافظت کنند. در مواقع قحطی تا آخرین قطره عسل خود را به ملکه می‌خورانند و خود از گرسنگی می‌میرند ولی نمی‌گذارند که او بمیرد.
اگر ملکه بمیرد یا مفقود شود زنبورها صدای مخصوص از خود به ‌وجود می‌آورند که دقیقا شبیه گریه است و حتی ما هم می‌توانیم بشنویم. یتیم شدن زنبورها را از گریه زنبورها می‌فهمیم. حتی دست از کار و فعالیت می‌کشند و نوحه‌گری می‌کنند. جالب است در حوادث نابودی دسته جمعی یا قحطی، آخرین فردی که می‌میرد ملکه است.
مرگ ملکه بعضی مواقع ممکن است به علت سهل‌انگاری زنبوردار در هنگام بازدید و قرار دادن ملکه دربین قاب باشد، یا اینکه زنبوردار قابی را که درحال بازدید است بلند کند پشت سر کندو داشته باشد ملکه بیفتد و در بین علف‌ها یا زیر پا برود.
اگر ما ملکه زنبورها را برباییم زنبورها ناامید می‌شوند و از کار باز می‌مانند و اگر ملکه را به آنها بازگردانیم زنبورها اظهار شادی می‌کنند، او را نوازش می‌نمایند و در مقابل وی از سر و کول یکدیگر بالا می‌‌روند و بعضی از آنها، سر را روی زمین می‌گذارند و شکم و پاها را به هوا بلند می‌کنند و در آن حال می‌رقصند و آ‌واز می‌خوانند.

۳۷) عشق به وطن:
زنبور عسل هیچ وقت وارد کندوی دیگری نمی‌شود. تمام تلاشش این است که ماموریت محوله را به خوبی انجام داده به وطن خویش برگردد. بخصوص زنبورداران نگهبان هرگز اجازه نمی‌دهند که زنبور دیگر یا حیوان دیگر وارد حریم آنها شود. چنانچه حیوانات موذی مثل موش، مارمولک یا مار وارد کندو شود بلافاصله او را کشته و جسد آن را مومیایی می‌کنند تا تعفن آنها موجب آزار ساکنین نشود.

۳۸) معماری و مهندسی:
زنبور عسل چنان با نقشه مشخص اقدام به ساختن حجره‌ها و سلول‌ها می‌کند که بسیار ماهرانه و مهندسی است. آنها با ساختن خانه‌ای مسدس کمترین مصالح را در خانه‌سازی به کار می‌برند و طوری صفحه موم آج شده داخل قاب را گونیا می‌گیرند که هیچ جای اضافی به قول مهندسین ما “پرت” به وجود نمی‌آ‌ید. در زمینی که آ‌نها اقدام به خانه‌سازی می‌کنند جای مهم یا کم اهمیت، دو نبش یا سه نبش هیچ مفهومی ندارد و تمام سطح قاب را یکسان استفاده می‌کنند.

۳۹) نرساندن آزار و اذیت به دیگران:
با این تعداد جمعیت یعنی حدود ۹۰ هزار عدد زنبور در یک کندو که همه اقشار و صنوف اعم از حاکم، مهندس، پرستار، بنا، نگهبان و انباردار و ... وجود دارند طوری باهم سازگاری و تعامل دارند که هیچ وقت به همدیگر آزار نمی‌رسانند بلکه همه همدیگر را کمک می‌کنند.

۴۰) ساختن سنگر دفاعی در مقابل دشمن:
در نقاطی که حشره عسل‌خور موسوم به “آتروپوس” فراوان است زنبورها مقابل کندو به وسیله موم یک طارمی ایجاد می‌کنند به طوری که خودشان می‌توانند از بین دو میله کاری عبور نمایند اما آ‌تروپوس که شکم بزرگی دارد قادر به عبور از آن نیست.

۴۱) انعطاف‌پذیری:
ملکه از روشنایی و پرواز در فضا و گردش روی گل‌ها چشم می‌پوشد و رضایت می‌دهد مغز او فوق‌‌العاده کوچک شود و در مقابل دستگاه تناسلی وی بسیار بزرگ گردد و کارگران از لذات عشق صرف نظر می‌کنند و موافقیت می‌کنند اندام تناسلی‌شان کوچک و مغزشان بزرگ شود و در روشنایی و فضای بیکران پرواز کنند و روی گل‌ها بنشینند.
نباید بگوییم کارهای زنبور عسل فقط از روی غریزه است، بلکه آنها عقل و هوش ذکاوت بالایی دارند. زیرا زنبورها می‌توانند یک کرم عادی یعنی (تخم روز)(لارو) را از خانه خود بیرون بیاورند و درخانه دیگر جا بدهند. به او غذای مخصوص یا ژله سلطنتی (ژله رویال) بخورانند تا مبدل به یکی از افراد خانواده سلطنتی یا ملکه شود.
کارگران قبل از انتقال لارو به مکان جدید ابتدا خانه‌ای به شکل بادام زمینی که به آن شاخون یا سلول ملکه می‌گویند و حدود یک بند انگشت است می‌سازند. تخم روز یا لارو به داخل آن منتقل و سپس غذای مخصوص ژله را در این سلول پر می‌کنند و درش را با موم می‌بندند. پس از ۱۱ روز همین لارو تبدیل به ملکه می‌شود. همچنین آنها می‌دانند ملکه دو نوع تخم می‌گذارد یک تخم نر، یک تخم ماده.
کارگران از تخم ماده ملکه برای ساخت ملکه جدید استفاده می‌کنند. به ظاهر هر دو نوع لارو شبیه به هم است ولی تشخیص زنبورها بالاتر از این است که اشتباه کنند. وزن مغز زنبور عسل ۱۷۴ مرتبه از وزن بدن او سبک‌تر است.

۴۲) ماموریت اکتشافی :
بعد از این که ملکه به همراه تعداد زیادی از زنبوران جهت مهاجرت از کندو خارج شود گروهی از زنبوران به عنوان مامور اکتشاف جهت مکان‌یابی به جنگل‌ها، تپه‌ها و کوه‌های اطراف عازم می‌شوند و وقتی مکان مناسب را پیدا کردند بر می‌گردند به ملکه خبر می‌دهند.

۴۳) مشورت :
ماموران اکتشاف وقتی مکان‌های جدید را شناسایی کنند به ملکه اطلاع می‌دهند. ممکن است چند مکان توسط ماموران شناسایی و پیشنهاد شود. در این موقع زنبورها با ملکه مشورت می‌کنند. برای انتخاب جا این مشورت ممکن است چند ساعت حتی یک یا دو روز طول بکشد. بعد وقتی به تصمیم واحدی رسیدند همگی یک جا گروهی حرکت می‌کنند. برای مکان جدید در اصطلاح به این گروه زنبورها “وحشی” می‌گویند یعنی به سوی طبیعت بازگشته‌اند.

۴۴) دقت و سرعت عمل:
زنبورهای مهاجر وقتی وارد کندوی جدید شوند جهت ساختن خانه جدید یا حجره موم عجله می‌کنند چون ملکه جهت تخم‌گذاری عجله دارد حتی تخم‌ها را روی زمین یعنی کف کند و می‌ریزد. زنبورها هم با صمغ و عسلی که با خود آورده‌اند نسبت به درز پوشی و بستن منفذها اقدام و موم‌بافی را شروع می‌کند.
باز تاکید می‌شود زنبور عسل فقط از روی غریزه کار نمی‌کند بلکه عقل و هوش هم دارد. چون وقتی ما برای ایجاد خانه جدید به آنها موم می‌دهیم آنها بلافاصله از موم ما جهت ساخت حجره‌ها استفاده می‌کنند. می‌فهمند اگر فقط از موم خودشان استفاده کنند ممکن است دو ماه طول بکشد تا خانه جدید را بسازند ولی با کمک ما می‌توانند ظرف یک هفته خانه‌شان را کامل کنند.

۴۵) آموزش نظامی، ردیابی و نقش‌کشی راهداری:
زنبورها به محض انتقال به مکان جدید محیط را شناسایی می‌کنند. همه اشیاء و بناهای منطقه را با رایانه مغزی خود نشانه گذاری می‌کنند.معمولا ۲ تا ۳ روز طول می‌کشد تا محیطی به شعاع ۷ کیلومتر را دقیقا نشانه‌گذاری کنند. در این بین اگر گل در فاصله نزدیک وجود داشته باشد، ظرف چند ثانیه زنبورها آن را پیدا کرده از رنگ و بو و شهد آن آگاهی پیدا می‌کنند. بعد از چند دقیقه شهد یا گرده را به کندو حمل می‌کنند.

۴۶) توانایی انجام مهارت‌های گوناگون:
زنبورها چند نوع کار را به سرعت و دقت یاد می‌گیرند و نیازهای خود و همنوعان خود را تامین می‌کنند مثل تهیه زهر برای دفاع از خود، نقشه‌کشی، معماری، تولید عسل،‌ تولید موم، جمع‌آوری گرده گل،‌ تولید بره موم، تولید ژله رویال.
جای تاسف است بعضی جوانان ما مدارج عالیه تحصیلات دانشگاهی را طی می‌کنند ولی مهارت تامین نیازهای زندگی خود را ندارند و فقط می‌بینیم مدرک لیسانس، فوق لیسانس، دکترا را یدک می‌کشند. شاید روشن کردن یک بخاری گازی اتاق خود را بلد نباشند! یا هواگیری رادیاتور شوفاژ یا پختن نان یا غذای خود را بلد نیستند. اگر مادر یک روز غذا درست نکند از گرسنگی مستاصل می‌شوند!

۴۷) تنظیم رابطه با دیگران:
زنبور عسل دریافته که بدون تعامل با دیگران نمی‌تواند آ‌سایش و آرامش داشته باشد. همیشه با زندگی اجتماعی داشتن بینش و نگاه جهانی را مد نظر خود قرار دارد. ولی بعضی مواقع ما انسا‌ن‌ها تنهایی را ترجیح می‌دهیم. نمی‌خواهیم با جامعه هماهنگ باشیم.


۴۸) احترام به بزرگتر (مافوق:)
هرجا که ملکه باشد زنبورهایی که در حول و حوش او هستند روی خود را به او می‌کنند و محال است که یک زنبور طوری بایستد که پشت او به طرف ملکه باشد. در موقعی که ملکه راه می‌رود،‌ به هرجا که می‌رسد زنبورها فورا تغییر وضع می‌دهند و هرکس به ملکه پشت کرده وضع خود را اصلاح می‌نماید و روی خود را به ملکه می‌کند.  طبقه بندی: آموزش، مقالات،

تاریخ : شنبه 25 بهمن 1393 | 11:01 ب.ظ | نویسنده : | نظرات
۱۷) عدم مماشات و مصلحت‌جویی:
در شهر زنبور عسل تنبلی و تن‌پروری در کار نیست و همه باید کار کنند. به همین جهت بیکاران و مفت‌خوران را بدون هیچ ترحمی طرد می‌کنند.

۱۸) از خود گذشتگی:
در فصل بهار جمعیت کندو به طور بی‌سابقه‌ای زیاد می‌شود طوری که شب‌ها وقتی که کارگران از صحرا مراجعت می‌نمایند، در داخل کندو جایی برای استراحت پیدا نمی‌کنند. ناچارند که خارج از کندو و در آستان آن به خواب روند چون شب‌های بهار سرد است روز دیگر عده زیادی از آنها که بیرون کندو خوابیده‌ بودند بر اثر سرمای شب از بین می‌روند.

۱۹) آگاهی و شعور:
ملکه زنبور به عنوان یک حاکم و مدیر آگاه هر روز حساب متولد شدگان را می‌کند و دقت دارد که مبادا شمار موالید از میزان گل‌های صحرا زیادتر باشد و وقتی که دید در صحرا گل فراوان است ازدیاد موالید را شروع می‌کند.

۲۰) اطاعت از جمع:
وقتی که ملکه یا حاکم پیر شده و نمی‌تواند تخم‌گذاری کند به راحتی اجازه می‌دهد که کارگران ملکه جدید را به وجود آورند و حکومت را از دستش بگیرند. در اینجا حاکم مطیع محض جمع است و هیچ اصراری به ادامه حکومت ندارد.

۲۱) دوراندیشی ساکنین شهر عسل:
زنبورهای عسل وقتی که می‌خواهند ملکه پیر را عوض و جانشین برای او انتخاب کنند با احتیاط و دوراندیشی تا لحظه آخر جهت اطمینان ۲ یا ۳ ملکه نوزاد را نگهداری می‌کنند در صورتی که ملکه منتخب در پرواز ازدواج خودش دچار مخاطره شود جایگزین داشته باشد.

۲۲) تقسیم وظایف براساس استعداد و توانایی:
ملکه زنبور عسل وظیفه هریک از ساکنان شهر را بر طبق استعداد آنها معلوم می‌کند و هرکسی را به یک کار می‌گمارد.
▪ به دایه‌ها و پرستاران دستور می‌دهد که تخم‌ها و لاروها و شفیره‌ها را مورد پرستاری قرار دهند.
▪ به ندیمه‌ها دستور پرستاری از خودشان را می‌دهد که همواره مواظف او باشند.
▪ بعضی از زنبورها وظیفه تهویه کندو را در گرما دارند.
▪ بعضی از زنبورها به عنوان مهندسین و کارگران و بناها هستند که معمولا کارشان خانه‌سازی است.
بعضی وظیفه آوردن صمغ نباتی را دارند که بدان وسیله شکاف‌ها و سوراخ‌های کندو را مسدود کنند. این وظیفه کارگران است، همچنین کارگران برای ادامه حیات زنبوران آب مورد نیاز کندو و نمک برای رشد و نمو نوزادان را تامین می‌کنند.

۲۳) رعایت مسائل بهداشتی و ذخیره آ‌ذوقه:
ملکه به بعضی از کارگران دستور می‌دهد که مقداری “اسیدفرمیک” وارد عسل کنند که از فاسد شدن و متعفن شدن آن جلوگیری شود و هروقت عسل حجره به غلظت کافی رسید درش را ببندند (باموم.) و بعضی از کارگران موظفند داخل کندو را تمیز نگاه دارند. اگر لاشه زنبور مرده وجود داشته باشد صریحا بیرون ببرند و از ورود زنبورهای بیگانه به داخل کندو جلوگیری کنند.

۲۴) هدف والا و ارزشمند داشتن:
در روزهای بهار و تابستان می‌بینیم از اول طلوع آفتاب تا غروب آ‌فتاب هریک از زنبورها بیش از ۵ هزار بار پرواز می‌کنند تا شهد و گرده جمع‌آوری کنند. سوال این است که آیا این زنبورها برای رفع گرسنگی خود این تعداد پرواز را انجام می‌دهند؟ در جواب این سوال باید بگوییم خیر، اینها می‌توانند حتی با یک پرواز به اندازه نیاز خود غذا تهیه کنند. ولی این حشرات ارزشمند هدف بالاتر از رفع نیاز خود دارند.

۲۵) مهاجرت برای تکامل و پیشرفت دیگران:
مهاجرت زنبور عسل با مهاجرت انسان‌ها تفاوت زیادی دارد.چون بیشتر مهاجرت انسان برای نجات خویش است و برای به دست آوردن امکانات بهتر و راحت‌تر یا از ترس گرسنگی، قحطی، جنگ، خشکسالی و سایر عوامل طبیعی و غیرطبیعی (انسانی.) اما زنبور عسل مهاجرتش برای بقای نسل و سعادت و رفاه دیگران است. چون بدون اینکه عاملی آنها را تهدید کند خانه آباد و پر از عسل خود را رها کرده و با ایثار و از خودگذشتگی حدود ۷۰ هزار نفر از جمعیت ۹۰ هزار نفری کندوی خود را ترک کرده و با اینکه مهاجرت ممکن است مخاطراتی را در پیش داشته باشد ولی این کار را کرده و کندوی آباد و پر از آ‌ذوقه را جهت رشد و نمو شفیره و کارگران تازه به دنیا آمده ترک می‌کنند و خودشان زندگی جدیدی را در خانه‌هایی که دوباره می‌سازند و آ‌باد کنند شروع می‌کنند

شایان ذکر است که زنبورها دارای ۲ چشم مرکب، ۳ چشم ساده هستند.هریک از چشم‌های مرکب دارای ۶ تا ۷ هزار سطح است یعنی حدود ۱۳ هزار آ‌ئینه در چشم آنها تعبیه شده که بتوانند با زیبایی خاصی جهان پیرامون خود را ببینند.

۲۶) داشتن علائم گوناگون:
زنبوران عسل چند نوع آواز دارند.
▪ آواز شادمانی و سرور
▪ آواز فراوانی و وسعت معیشت
▪ آ‌واز مرثیه و آهنگ‌های غم‌آ‌ور (در موقع مرگ ملکه (یتیمی)
▪ آواز کوبنده وخشم (موقع قتل عام نرها)
جالب است بدانیم زنبوران عسل به صداهایی که ما تولید می‌کنیم چون ربطی به زندگی آنها ندارد هیچ توجهی ندارند و با صدای جهان خارج کندو از فعالیت خود دست نمی‌کشند.

۲۷) غنای طبع:
زنبور عسل غنای طبع زیادی دارد به دلیل اینکه اگر بعد از مهاجرت از گرسنگی هم بمیرند محال است از یکی از شهرهای مجاور کمک بخواهند یا به کندوی خودشان برگردند. چنانچه هر بدبختی و فاجعه‌ای هم برای زنبور مهاجر پیش بیاید هرگز به شهر اول بازگشت نمی‌کنند.
صدها بار اتفاق افتاده صاحبان کندو بعد از مهاجرت، زنبورهای مهاجر را گرفته و نزدیک شهر اول جا داده‌‌اند. ولی آنها از گرسنگی یا سرما جان داده‌اند و حاضر نشدند که وارد شهر اول که شاید رایحه آن را هم استشمام می‌نمودند بشوند، در صورتی که تمام آن شهر با دسترنج آنها به وجود آمده بود.

۲۸) آرمان داشتن:
تمام کارهایی را که زنبور عسل انجام می‌دهد دارای آرمان است. نمونه‌ای از آرمان این است که می‌خواهد نسل آ‌ینده راحت زندگی کند.

۲۹) وظیفه‌شناسی دقیق و صرفه‌جویی:
زنبور عسل تمام حرکات و اصوات و فعالیت‌هایش از روی منطق و دقت است. در تمام عمرش خواب ندارد. شبانه روز به فعالیت هدفدار و منطقی خویش ادامه می‌دهد.

۳۰) مقررات و نظامات و تشکیلات:
تمام امور و اقدامات زنبوران عسل از روی قاعده و قانون و نظم و تشکیلات است به همین دلیل خداوند علیم در سوره نحل به پیامبر(ص) می‌‌‌فرماید کار زنبور عسل برای کسانی که اهل تفکر هستند نشانه و آیت خداوندی است.

۳۱) بهینه‌سازی:
غذای زنبور عسل از گل‌ها و شکوفه‌ها است نتیجه‌اش عسل است که موجب شفا و طراوات ما می‌شود و این حاصل نمی‌شود مگر با فداکاری بزرگ و عجیب زنبوران. جالب است بدانیم کل عمر یک زنبور ۵ هفته بیشتر نیست. غذای روزانه یک زنبور شهد ۲ تا ۳ گل کافی است در صورتی که هر زنبور در هر ساعت ۳۰۰ گل را می‌مکد و آن را به عسل تبدیل می‌کند.

۳۲) تعامل با یکدیگر:
معمولا زنبورها وقتی که از صحرا به کندو بر می‌گردند خسته هستند و به وسیله شاخک خود قدری با دربان‌‌ها صحبت می‌کنند. بعد وارد کندو شده و توشه خود را که شیره گل و گرده باشد به مامورین مخصوص حمل و نقل می‌دهد تا در انبارها ذخیره شود.طبقه بندی: آموزش، مقالات،

تاریخ : شنبه 25 بهمن 1393 | 07:03 ق.ظ | نویسنده : | نظرات
۱) انتخاب الگو:
زنبور عسل حشرات مفید و ارزشمند و پاکیزه ای هستند. در تمام طول عمرشان الگویشان گل است. فقط دنبال گل هستند تا از شکوفه تلخ گل، گرده و شهد تهیه کنند. گرده گل را برای غذای نوزادان و شهد گل را برای شفای مردم درست می کنند. اگر ما برای به دست آوردن غذای روح و جسم خود الگوی خوب داشته باشیم بسیاری از مشکلات ما حل می شود.

۲) درست استفاده کردن:
کوچکترین شکوفه گل توسط زنبور عسل گرده افشانی می شود ولی زنبور طوری روی آن قرار می گیرد که آسیبی به آن نرسد. بنابراین ما هم می توانیم در برخورد و تعامل با همنوعان خود طوری عمل کنیم که هیچ وقت مشکلی به وجود نیاوریم.

۳) محصول زنبو عسل، “عسل” است:
بنابراین ما هم می توانیم با زبان و اعمال خود نتایج شیرین تر از عسل داشته باشیم ولی در صورتی که قضاوت عجولانه و غیرمنطقی داشته باشیم نتایج آثار اعمال و زبان ما تلخ تر از همه چیز خواهد بود.

۴) ملایمت و انعطاف پذیری:
زنبور عسل، تولید موم می کند زنبور با ترشح غده های موم ساز خانه هایی از موم می سازد و داخل آن عسل می ریزد. موم با اینکه خیلی شکننده و ملایم است ولی در گرما و سرمای زیاد هم می تواند ظرف خوبی برای نگهداری عسل باشد.

۵) سرافرازی و صبوری:
همیشه زنبور عسل چون از دسترنج خودش استفاده می کند سرافراز و صبور است. برای تهیه یک قاشق عسل که ۲۵ گرم می باشد، چهار هزار زنبور بیست هزار گل را ملاقات می کنند، ۷ بار فاصله بین کره ماه و زمین را می پیمایند. برای تهیه ۱ کیلو عسل ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون گل را باید گرده افشانی کنند.

۶) سخت کوشی و تلاشی خستگی ناپذیر:
یک عدد زنبور در طول ۱۵ روز عمرش در فصل بهار و تابستان ۷۰ هزار سورتی پرواز می کند. سرانجام بر اثر بال زدن زیاد (چون ۴۰۰ دفعه در هر ثانیه بال می زند، ۳۵ کیلومتر را در یک ساعت می پیماید و ۲۰ کیلومتر را بدون وقفه می رود) با بال های مجروح و بدن زخمی و خون آ لود جانش را به جان آفرین تسلیم می کند.

۷) ایثار و تسلیم بدون توقع:
فاصله بین قاب ها در کندوی لانکسروت هشت میلیمتر است. یک زنبور باید با تن خسته و کیسه پر از عسل بخصوص در اواخر روزهای گرم تابستان از درب پرواز وارد کندو شده و در یک جای تنگ و تاریک عسل (شهد گل) را از میان قاب ها از پایین کندو به طبقات دوم و سوم برساند. جالب است بدانیم در بهار و تابستان در هر کندو بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار زنبور وجود دارد، ازدحام جمعیت خود مهمترین عامل فشار و گرما و ضیق جا است.

۸) سازماندهی و تقسیم وظایف:
معمولا یک زنبور کارگر بعد از تولد ۱۲ روز اول نگهبانی و پرستاری از ملکه و نوزادان و نظافت را به عهده دارد. بعد از ۱۲ روز علاوه بر وظایف یاد شده کار معماری و مهندسی و بنایی را باید انجام دهد. یعنی سه نوع خانه باید بسازد؛حجره های کوچک برای کارگران، حجره ای متوسط برای زنبوران نر، حجره بزرگ شبیه بادام زمینی برای پرورش ملکه که در اصطلاح به آن سلول ملکه یا شاخون می گویند. بعد از ۲۱ روز زنبور کارگر بالغ شده تا ۱۵ روز پرواز می کند. برای تهیه شهد، گرده، زهر، بره موم، آب به فعالیت می پردازد.

مهمترین فعالیتهای اثربخش را در کندو زنبوران کارگر (ماده بکرزا) انجام می دهند. زنبور نر خاصیتش فقط برای باروری ملکه جوان است. تاکنون حشره شناسان وظیفه دیگری برای زنبور نر اعلام نکرده اند .

ملکه زنبور عسل که حکم “شاه کندو” را دارد ۲۰۰ روز در سال تخمگذاری می کند روزی ۱۵۰۰ تخم. وظیفه ملکه حفظ و بقای نسل است. ضمنا ملکه گازی از خود متصاعد می کند که به آن فرمون یا نظم دهنده اجتماعی نیز می گویند. این گاز موجب می شود که تمام زنبورها به وظایف خود به خوبی عمل کنند.

۹) ایثار ملکه در کندوی عسل:
حدود ۱۱ تا ۱۴ روز طول می کشد تا یک تخم به ملکه تبدیل شود. ملکه ۳ تا ۱۰ روز بعد از تولد آواز مخصوص جهت آغاز زندگی جدید را می خواند. معمولا بعد از ظهر یک روز آفتابی در فصل بهار ملکه جدید از کندو خارج شده چون بسیار خوشبو و معطر است بیش از ۱۰۰۰ زنبور نر برای رسیدن به وصالش به تعقیب ملکه می پردازند. ملکه برای اینکه بهترین نژاد را نسل آینده به وجود آورد در آسمان لایتناهی صعود می کند و اوج می گیرد. نرهایی که وی را تعقیب می کنند یکی پس از دیگری از پا در می آ یند.

چون به دلیل خستگی پرواز به فضای بالا نفسشان می برد. ملکه آنقدر اوج می گیرد که هیچ پرنده دیگری نمی تواند در آن فضا پرواز کند تا مزاحمش شود. معمولا در ارتفاع بالا حرکت باد هم ضعیف، آسمان صاف و روشن و دور از چشم همه موجودات زمینی آخرین زنبور نری که جسارت و قدرت جسمی مناسبی داشته باشد و به ملاقات وی می آید باهم زندگی جدید را شروع وقدرت باروری ملکه را تنظیم می کند. بعد همین زنبور بعد از ازدواج یک دقیقه ای خودش مثل شهاب سنگ به زمین می افتد و ملکه مزدوج شده و با وقار و متانت به کندوی خودش بر می گردد تا آخرعمرش هیچوقت کندو را ترک نمی کند مگر در شرایط بچه دهی. عمر ملکه ۲ تا ۴ سال است. یکبار در عمرش ازدواج می کند و اسپرم هایی را که با ازدواج اولیه گرفته برای تمام عمرش ذخیره و بارور می کند.

۱۰) مفید بودن زنبور عسل برای خود و دیگران:
هر موجودی جهت زنده ماندن مجبور است موجودی دیگر را از بین ببرد یا خودش موقع صید و صیادی از بین برود جز زنبور عسل که برای سیر شدن خودش و سیر کردن انسان ها هزاران موجود دیگر را هم سیر می کند بدون اینکه مزاحم و باعث از بین رفتن موجودی شود. یعنی زنبور عسل با عمل گرده افشانی موجب ازدیاد تولید محصولات باغی، صیفی، زراعی شده همچنین غذای شیرین انگبین یا عسل را تولید می کند اما ما انسان ها برای سیر شدن خود و پذیرایی از مهمان ها و همنوعان خود حتما باید جانداری را بی جان کنیم مثل کشتن و سر بریدن پرندگان، ماهی، گوسفند، گاو، شتر، غاز، بوقلمون، اردک، مرغ و …

۱۱) آگاهی، بصیرت و دوراندیشی:
تمام موجودات بخصوص انسان ها در مواقع قحطی (مشکلات، جنگ، زلزله، سیل) قوه جنسی آنها جهت بقای نسل ادامه می یابد جز زنبور عسل (شما شاهد هستید در کشورهای جهان سوم بخصوص کشورهای فقیر آفریقایی ازدیاد نسل و زاد و ولد بسیار زیاد و نامناسب است).

ولی زنبور عسل در مواقع کمبود گرده و گل و شهد به ملکه خود اطلاع می دهد و ملکه از تخم ریزی باز می ایستد تا نوزادانش دچار گرسنگی و قحطی نشوند. تا زمانی که وضعیت گل و شهد عادی نشده، ملکه تخم ریزی نامحدود نمی کند. به محض عادی شدن گل و شهد دوباره ملکه شروع به تخم ریزی و فعالیت می کند.

۱۲) جامع و فراگیر بودن موجوداتی که از زنبور عسل بهره می برند:
▪ انسان ها، از انگبین یا عسل، از گرده گل، از موم، ژله
▪ طیور و پرندگان: گرده افشانی گل موجب ازدیاد آفتابگردان، پنبه، سویا، کلزا شده، پستانداران، پرندگان اهلی و وحشی زیادی از آن بهره می برند.

۱۳) قانع و نجیب بودن زنبور عسل:
زنبور عسل دارای ۲ معده است. معده اول یا چینه دان برای جمع آوری و حمل شهد است که زنبور پس از حمل آن به کندو از معده اول یا کیسه عسلی داخل حجره ها خالی می کند . بین کیسه عسلی یا معده اول و معده دوم دریچه ای است که روزی یک سر سوزن عسل یا شهد را از دریچه وارد معده اصلی خود کرده، آن را جهت سوخت و ساز خودش مصرف می کند. هیچوقت از ذخیره عسل خودش مصرف بی رویه یا اسراف نمی کند. به حق خود قانع است. از قناعت و مناعت طبع عالی برخوردار است.

۱۴) تیزبینی و هوش زنبور عسل:
دنیای زنبور نه فقط از حیث زیبایی جالب توجه است بلکه از لحاظ روایح عدیده نیز مطلوب می باشد. زیرا در انتهای شاخک های زنبور عسل ۵ هزار حفره شامه قرار گرفته که بدان وسیله روایح دنیا را استشمام می کند و نیروی این حفره شامه به قدری زیاد است که زنبور عسل بوی یک گل سیب (فقط یک گل را) از مسافت ۱ کیلومتر استشمام می کند. زنبور کارگر ۳ چشم مرکب و ۱۳ هزار چشم ساده در سرش تعبیه شده که در آن واحد پس از پرواز می تواند تمام اشیا و علائم محیط خود را ببیند و شناسایی و نشانه گذاری کند تا موقع برگشت به کندویش اشتباه نکند.

۱۵) طرد ناپاکان:
هیچ زنبوری حق ندارد در مکان کثیف و آ لوده بنشیند. چنانچه زنبوری با دست و پای کثیف و آ لوده (نجس) وارد کندو شود بلافاصله توسط نگهبانان خشن و بدون مماشات اعدام و به بیرون انداخته می شود تا درس عبرت برای دیگر زنبورها باشد. اگر در جوامع انسانی همین روش پیاده شود آیا افراد محتکر، سودجو، مفسد و ولگرد می توانند عرض اندام کنند؟

۱۶) اجتماعی بودن زنبور عسل:
زنبور عسل همیشه باید به صورت اجتماعی و جمع زندگی کند تا بتواند با تعامل با دیگران همزیستی و آرامش داشته باشد. شاید ما انسان ها زندگی در اجتماع را نمی توانیم تحمل کنیم. گاهی مشاهده می شود که افراد دوست دارند برخلاف قانون اجتماع بابرهم زدن رسوم و آ داب اجتماع موجب آزار و اذیت دیگران شوند!

اما اگر شما یک زنبور عسل را در بهترین شرایط سلامتی و آذوقه فراوان به تنهایی در یک اتاق یا یک جعبه نگهداری کنید، بعد از چند روز آن حیوان می میرد. البته مرگ او ناشی از گرسنگی و یا سرما و گرما نیست بلکه از تنهایی و نداشتن مونس و همدم جان می سپارد.
طبقه بندی: آموزش، اخبار و اطلاع رسانی،
برچسب ها: ۴۸ مهارت زندگی از زنبور عسل،

تاریخ : جمعه 24 بهمن 1393 | 10:40 ب.ظ | نویسنده : | نظرات
بررسی ساده آثار باستانی کشورهای مختلف نشان می دهد که زنبورداری از گذشته های دور وجود داشته و شاید قدیمی ترین نشانه ها را بتوان در آثار باستانی اسپانیا مشاهده کرد. امروزه زنبور عسل که یکی از انواع بسیار گوناگون زنبورهاست ، در ۵قاره دنیا شناخته شده است و از آنجا که این حشره در محیط سربسته زندگی می کند ، آشنایی با زندگی پر رمز و رازش همیشه برای همگان شگفت آور بوده است.
تحقیقات نشان می دهد اگر زنبورها به طور کلی اعتصاب کنند و کار گرده افشانی را انجام ندهند ، در ابتدا ۶۰ درصد محصولات کشاورزی دیگر تولید نمی شود و در طول زمان کار طبیعت به کل مختل می شود. این نکته نقش بی نظیر این حشرات را در چرخه حیات به اثبات می رساند.
بتازگی در اخباری از امریکا شنیده می شود که زنبورها به دلیل نامعلومی از کندو فرار می کنند که این امر کشاورزی امریکا را امسال با مخاطره سنگینی روبه رو و این کشور را وادار کرده است برخی محصولات کشاورزی را از امریکای جنوبی وارد کند. این امر نشان می دهد گرده افشانی مهمترین بخش فعالیت زنبور است زیرا در زاد و ولد بسیاری از نباتات (غیر از سوزنی برگها) زنبورها موثرند و گرده افشانی زنبور عسل عامل بقای آنهاست.
در واقع زنبور عسل پیش از این که انسان موجودیت خود را در زمین تثبیت کند ، وجود داشته و انسان از بدو خلقت با استفاده از زنبورداری بومی از زنبور عسل استفاده کرده است. در زنبورداری بومی ، مردم هر منطقه ای برحسب توانایی ها و امکانات خود به ساخت کندوهای بومی اقدام می کرده اند ، به طوری که در موزه ای از کندوهای بومی ، کندوهایی ساخته شده از کوزه ، نی ، شاخه های درخت ، سبد ، حصیر و جعبه های پیش ساخته مشاهده می شود. پس از آن که انسان زیرکی خود را در ساخت کندو به کار برد ، کندوهای مدرن ساخته شد که کارآیی بسیار بالایی در مقایسه با کندوهای بومی داشت و فناوری به کار رفته در کندوها بسیار نزدیک به رفتار زنبورها بود. این نوع زنبورداری کم کم به صورت صنعت درآمد و صنعت زنبورداری اشتغالی جهانی شد و انواع گروههای اجتماعی به این کار مشغول شدند. بررسی ها نشان می دهد زنبورداری در هر زمانی بویژه در زمان جنگ قابل انجام بوده است و در دوره جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و جنگ جهانی دوم بسیاری از مردم به انجام این کار روی آوردندطبقه بندی: آموزش، اخبار و اطلاع رسانی، مقالات،

تاریخ : جمعه 24 بهمن 1393 | 10:01 ق.ظ | نویسنده : | نظرات
اصولا” طبقه گذاری برای کندوها به پنج منظور صورت می گیرد.

۱-      جهت افزایش جمعیت کندو

۲-      جهت ذخیره عسل و عسلگیری

۳-      جهت تقسیم کندو

۴-      جهت ادغام کندوها

۵-      کندوهای دو ملکه ای

 
مزایای طبقه گذاری

۱-      فعالیت ملکه محدود نمی شود.

۲-   بافت کندو تغیر یافته و شانهای کهنه و قدیمی که سیاه شده اند با انتقال به طبقات بالا و ذخیره عسل از رده خارج می شود.

۳-      باعث افزایش جمعیت کندو می شود.

۴-      یک عامل بازدارنده در فرایند بچه دهی است.

۵-      ادغام کندوها با استفاده از طبق راحت تر است.

۶-      عملکرد وبهره وری کندو بالا می رود.

۷-      لازمه تکثیر و تقسیم کندو طبقه گذاری است.

۸-      کمک به تهویه ی داخل کندو

۹-      درسیستم دو ملکه ای کندوها الزاما” نیازمند صبقه می باشد.

۱۰-  درپرورش ملکه ازکندوهای مطبق بعنوان جمعیت پرستاروحتی بعنوان انکوباتوراز طبقه ی بالا استفاده می کنند.


البته هر کدام از موارد فوق می تواند با تکنیک  و هدف و در زمان  مشخصی توسط زنبوردار صورت بگیرد که هر کدام بحث و روش خاص خود را دارد. قاعده و اصول کلی طبقه گذاری در سه مورد اول بشرح ذیل است.

 اگرما بیایم روی یک کندو که دارای جمعیت بیشتر بوده و فضای خالی و کافی جهت افزایش جمعیت وجود نداشته باشد، یک طبقه گذاشته و چند صفحه موم آجدار و حتی پوکه خالی  و شان عسل را در آن قرار دهیم، قطعا” زنبوران تمایلی به ورود در طبقه بالا را نخواهند داشت. زیرا ما در آن صورت، به سیستم بیولوژی و فیزیولوژی  کلنی زنبورعسل در کندو دقت نکرده ایم.

معمولا” همه جانوران و بخصوص موجودات اجتماعی در لانه ی خود فرم و نظم خاصی برای زندگی و زاد ولد آرایش داده اند. بعنوان مثال آذوقه های حیاتی را در جاها یی از آشیانه ی خود ذخیره می کنند، که ضمن جلوگیری از فساد آن، دسترسی به آنها آسانترو راحترشده و همچنین به لحاظ امنیت غذایی مشکلی نداشته باشند.

با این مقدمه ترتیب و آرایش ذخیره ی آذوقه بوسیله نیروی تدارکات کندو وهمچنین تخمریزی ملکه درکندو، طوری است که ضمن دسترسی آسان به غذاهای ذخیره شده بخصوص نان گرده و جلوگیری از اتلاف انرژی، امنیت غذایی  نیز در کندو تامین شود. به این صورت که ملکه تخمریزی خود را دراولین حلقه یعنی در وسط  شان انجام می دهد و سپس در دومین حلقه، ذخیره ی گرده که از نظر غذایی فوق العاده حائزاهمیت است، صورت  گرفته و در جوانب و حواشی کادرها، عسل کنسرو می شود. عین این سیستم در فضای داخل کندو هم حاکم است یعنی اگر کندو را یک توپ در نظر بگیریم تخم و لارو در مرکز آن و محل ذخیره ی گرده در لایه دوم  و بلاخره عسل در جوانب وحواشی کندوها قرار گرفته است.

 نکته ای که زنبوردار در حین طبقه گذاری می بایست مراعات کند حفظ کرویت و آرایش شانهای کندواست به این صورت که همان نظم و آرایشی که درآشیانه ی زنبوران وجود دارد، همان سیستم و آرایش   موجود درداخل کندو حفظ و به طبقه ی جدید منتقل کند. یعنی هم تخم ولارو و هم گرده و هم شان عسل به طبقه بالا منتقل شود درغیراینصورت و یا درغیاب هر یک از محصولات در طبقه بالا، زنبوران چندان تمایلی جهت ورود به آنجا را نخواهند داشت. زیرا کرویت کندو حفظ نشده است.

 برای این منظورکندویی که مستحق طبقه گذاری به منظورافزایش جمعیت است، می بایست ترجیحا” تعداد سه عدد شان قدیمی که دارای تخم ولارو سربسته (سرپوش سلولها هرچه قدرسیاه ترباشد بهتر است) که حاوی عسل و گرده کافی هم بوده، به طبق بالا انتقال می دهیم و بجای شانهای خالی صفحات موم آجدار را طوری قرار می دهیم که اولا” هر کدام از صفحات دروسط دو شانی که دارای تخم ولارو سربسته است قرار گیرد. ثانیا” برای این منظور و حفظ کرویت کندو،  صفحات موم آجدار را بصورت “دو در یک” در داخل کندو قرار می دهیم. بعبارت دیگر بعد ازبرداشتن سه عدد شان که حاوی لارو و گرده و عسل از بدنه ی کندو است، بجای آنها اینگونه عمل می کنیم.

 دو شان قدیمی را به کناره ی کندو منتقل کرده و بعد از آنها یک صفحه ی موم آجدارقرار می دهیم. مجددا” بعد از دو شان قدیمی دیگر یک صفحه موم آجدار و به همین ترتیب موم آجدار آخری و سومی را بعد از دو شان دیگر قرارمی دهیم (به صورت دو درمیان یعنی دو شان قدیمی و یک صفحه موم آجدار) در صورت لزوم می توان یک صفحه موم آجدار را در طبقه بالا و جلو شانها قرار داد تا بدین وسیله ازموم بافی های بی مورد جلوگیری کرد.

بعضی از زنبورداران بجای صفحه موم آجدارمذکوردر طبقه بالا ازقابهای دایره ای(چنبره) که فاقد صفحه ی موم هستند، استفاده می کنند. زیرا اولا” اینگونه قابها علاوه برموم بافی، باعث افزایش   جمعیت زنبوران نرشده که نقش بسیار مهمی را درحفظ تعادل کلنی وجفت گیری ملکه ایفا می کند. ثانیا” زنبوردار با این کار خود صاحب عسل شان خوب و مشتری پسند نیزمی شود.

بطورکلی اهم نکاتی که باید توسط زنبوردار درمورد طبقه گذاری رعایت شود بشرح ذیل است.

۱-      هیچ وقت نباید دو صفحه موم آجدار بصورت پشت سرهم و درکنار هم قرار گیرند.

۲-      ترجیحا” صفحات موم آجداردروسط شانهایی که دارای تخم و لارو سربسته هستند قرار گیرد.

۳-      طبقه را باید به کندویی گذاشت که هر دو طرف همه شانهای آن پر اززنبور بوده و فضای کافی برای تخم ریزی ملکه وجود نداشته باشد. گاها” دراینگونه کندوها تراکم جمعیت به حدی می رسد که مقداری از کلنی در جلو سوراخ پرواز کندو خوشه می بندد.

۴-      هیچ وقت نباید صفحات را به تنهایی در طبقه بالا گذاشت.

۵-      از قرار دادن صفحه موم آجداردرجوانب کندو جدا” خوداری کنید.

۶-      در حین طبق گذاری باید مواظب ملکه بود.

۷-      تعداد صفحات موم آجدار با تراکم جمعیت کندو باید متناسب باشد.

۸-      طبقه گذاری می بایست در فصل افزایش جمعیت و عسل گیری صورت بگیرد.

۹-      برای جلوگیری از اتلاف انرژی بعد از طبقه گذاری می بایست محل اتصال طبقه و بدنه کندوی اصلی را از بیرون و با مواد لازم  ایزوله کرد.

۱۰-   حدالمقدورشانهای سیاه و کهنه را به طبقه جدید منتقل می کنند. زیرا در این صورت شانهای سیاه و کهنه  پر از عسل شده و از کندو خارج می شود.

۱۱-   قابهای حاوی تخم و لارو در وسط  سایر قابها قرار می گیرد.

۱۲-   همانطوری که اشاره شد نباید آرایش و ترکیب شان های کندو را به هم زد.طبقه بندی: اخبار و اطلاع رسانی، آموزش، مقالات،

تاریخ : پنجشنبه 23 بهمن 1393 | 09:31 ب.ظ | نویسنده : | نظرات

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic